Hindi on internet
Hindi Translitate Dictionary: List of Hindi Translitate words starting with pa


सम्बंधित शब्दों की श्रेणी :

pa {} | paa {पा } | pi {पि } | pee {पी } | po {पो } | pau {पौ } | pe {पे } | pai {पै } | pu {पु } | poo {पू } |Click on below words to see its meaning
paNakti laganapaNaktibaddh karanapaNaktibaddh karanapaNakhuDipaNakhuDidar
paNagapaNaga lenapaNagupaNachpaNach panaDai
paNach melpaNach mevapaNach ranagapaNach lonapaNach shakha
paNachamel se bani vastupaNachamel se bani vastupaNachalaDaapaNachavaNasapaNachavaI
paNachavah (hin)paNachasar (a)paNachahajaripaNachaharapaNachaiya
paNachotar saupaNachotarapaNachauvarpaNajaDaipaNajana
paNajaripaNajon ke sahare chalate huenapaNaDarupaNaDavapaNaDain
paNaDeripaNatijanapaNatijipaNatyaripaNavar
paNavaranapaNavaripaNavariyapaNavaripaNavaDaa
paNavarpaNavaranapaNavaripaNasarahaTTipaNasiyana
paNasuripaNasulipaNaserapaNahpanak
panak sanagitpanak kirpanak kriDapanak kriDanakpanak gaDak
panak grahpanak janma (nman)panak jatpanak digdhpanak dhum
panak parpaTipanak prabhapanak bharakpanak manaDukpanak rakar
panak raspanak rokpanak varipanak vaspanak shukti
panak sanagitpanakachchhidpanakajpanakaj nabhpanakaj yoni
panakaj ragpanakaj vaTikapanakajasanpanakajitpanakajini
panakaNpanakadigdh sharirpanakadigdhanagpanakaruhpanakarok
panakarpanakilpanakilatapanakejpanakeruh
panakeshaypanakeshayapanakchar huApanaktipanakti men Age ghusana
panakti men khaDaa karanapanakti kanaTakpanakti kaRatpanakti grivpanakti chyut
panakti duShakpanakti pavanpanakti baddhpanakti bananapanakti bahy
panakti men baDhanapanakti men anadar Anapanakti men Age ghusanapanakti men khaDaa karanapanakti men khaDaa hona
panakti men baDhanapanakti men bahar janapanakti rathpanakti shraRanakhalapanaktika
panakticharpanaktibaddh karanapanaktibaddh makanpanaktibaddh honapanaktibaddhakaraN
panaktibadhd karanapanaktibadhd karanapanaktiyon ke bich ki likhavaTpanaktpanakh
panakh vistarpanakh aur pair baNadh denapanakh ka kholpanakh ki kalampanakh ki kalam
panakh ke samanpanakh ke Akar kapanakh ke samanpanakh phailae baj ka chinhpanakh bharaN
panakh laganapanakh vistarpanakh/parpanakh{havaI jahaJ ke}panakhaDai
panakhadarpanakhadar kursipanakhadar chirabelpanakhayuktpanakhahin
panakhapanakha chalanapanakha karanapanakha kulipanakha chalana
panakha poshpanakhajpanakhipanakhiyaNpanakhi
panakhuDaapanakhuDaipanakhuDIpanakhurapanakhe ki peTi
panakhe ki peTipanakherupanakhon ka phailavpanakhon ghas balon Adi ka guchchhapanakhon sahit
panakhon se bhara gaddapanagpanagatpanagat, panagatipanagal
panagalapanagapanaga lenapanagayatpanagi
panagupanagu honapanagu gatipanagu grahpanagu piTh
panagu bananapanagu honapanagukpanagulpanago
panachpanach peypanach baigpanach AuT karanapanach in karana
panach kanyapanach kapalpanach karpaTpanach karm (n)panach kalyaN
panach kavalpanach kaShaypanach kampanach karaNpanach karD
panach karD{aisa karD jis par suchana chhedit ho}panach kaRatypanach kaRaShNpanach koNpanach kol
panach koshpanach koShpanach kospanach kosipanach krosh
panach kroshipanach kleshpanach ganagapanach gaNpanach gat
panach gavypanach gitpanach guTiyapanach guNpanach gupt
panach goTiyapanach gauDapanach grahpanach ghatpanach chakr
panach chakShupanach chatvarinashpanach chamarpanach chirpanach chuDa
panach chuDaapanach cholpanach janpanach tanatrpanach tanatri
panach tatvpanach tanmatrpanach tappanach tapa (pas)panach taru
panach talpanach tiktpanach tirthpanach tirthipanach taRaN
panach dash (shan)panach dashahpanach dirghpanach devpanach dha
panach nakhpanach nadpanach navatpanach navatipanach nath
panach namapanach ninabpanach nirNaypanach nirajanpanach pakShi (kShin)
panach patrpanach padipanach parameshvarpanach parNikapanach parv (n)
panach patpanach patrpanach padpanach pittpanach piriya
panach puShppanach peypanach pyarepanach praNpanach prasad
panach phaisalapanach balapanach baNpanach bahupanach baig
panach bhadrpanach bhartaripanach bhujpanach bhutpanach makar
panach mahapatakpanach mahayajnypanach mahavyadhipanach mahavratpanach mahashabd
panach mukhpanach mudrapanach mutrpanach murtipanach mul
panach yajnypanach yampanach ranagpanach rakShakpanach ratn
panach rashmipanach rasapanach ratrpanach rashikpanach rik
panach lakShaNpanach lavaNpanach lauhpanach vaktrpanach vaT
panach vaTipanach vadanpanach varNpanach valkalpanach vallav
panach vaNpanach vadypanach varShikpanach vaRakShpanach shabd
panach sharpanach shasypanach shakhpanach sharadiypanach shikh
panach shuraNpanach ShaShTipanach sanadhipanach saptatipanach suganadhak
panach sunapanach skanadhpanach snehpanach srotr (s)panach sved
panachakpanachakurpanachakShar gaNpanachagavy ghaRatpanachagayak dal
panachagayak dalpanachaguNipanachagunapanachajanipanachajanin
panachajanypanachatatvpanachatapanachatoriyapanachatoliya
panachatrinashpanachatrinashatpanachatvpanachadashipanachani
panachapadi padypanachapita (taR)panachapey paTrpanachapey paTrpanachabal
panachabhujpanachabhujipanachabhujiypanachampanacham svar
panacham svarpanachamanagpanachamanagi (gin)panachamakSharpanachamasy
panachamipanachami (chanadramas ke shuklapakSh athava kaRaShNapakSh ki panachavin tithi)panachami vibhaktipanachamukhipanachamesh
panacharpanachar karanapanachar Tayarpanachar honapanachar karana
panachar Tayarpanachar honapanachalpanachavIpanachavaktra
panachavargpanachavarShiypanachavatiypanachavadak dalpanachavadak dal
panachavadak sanagitpanachavinashpanachavinashatipanachashatipanachashatiy
panachashirShpanachashilpanachashailpanachasiddhauShadhipanachanag
panachanag maspanachanag masApanachanag maspanachanag masApanachanag varSh
panachanag shuddhipanachanag samayapanachanagikpanachanagipanachanagul
panachanagulipanachanatariypanachanashpanachaitpanachakShar
panachagnipanachagni vidyapanachajpanachaTpanachatap
panachatma (tman)panachananpanachananipanachanabepanachanave
panachapsarpanachamarapanachamaRatpanachamlpanachayat
panachayat ka vicharpanachayat gharpanachayatanpanachayatan borDpanachayati
panachayati jaminpanachayati rajypanachayudhpanacharipanacharchi (s)
panachalpanachalikapanachalispanachalipanachavayav
panachavasthpanachavikpanachashpanachashatpanachashika
panachashitpanachashitipanachasypanachahpanachinag baig
panachinag mashinpanachikapanachikaraNpanachikaRatpanachura
panachendriypanacheShupanachopanachopacharpanachopaviSh
panachopasinapanacholipanachoShaNpanachoShma (Shman)panachaudan
panachaulipanachhali ya phal Adika visheSh parimaNpanachhali ya phal Adika visheSh parimaNpanachhapanachhala
panachhipanajpanaj kalyanpanaj tanpanaj pyare
panaj rojapanaj hajaripanajakpanajarpanajarak
panajaranapanajapanaja chhainiIpanaja maranapanaja lagana
panaja chhainiIpanaja Dalanapanaja toDapanaja balpanaja bhar Tikane ki jagah
panaja bhar Tikane ki jagahpanaja maranapanaja laganapanaja hathauDDapanaja hathauDDi
panajabpanajabipanajarapanajikapanajibaddh karana
panajiyanpanajiyaDapanajipanaji karyalaypanaji banadhan
panajikaraNpanajikaraN karanapanajikaraN rahitpanajikaraN sanakhyapanajikaraNa
panajikarpanajikaRatpanajikaRat narspanajikaRat paTrpanajikaRat karana
panajikaRat karanapanajikaRat narspanajikaRat paTrpanajikaRat paricharikapanajikaRat pratinidhi
panajikaRat vyapar chinhpanajikaRat vyapar chinhpanajikrat kiyapanajibaddhpanajiyak
panajiyanpanajiyan karyalaypanajiripanaje men jakaDa kar rakhanapanaje ki Dhakani
panaje ke bal parpanaje men jakaDa kar rakhanapanajen ki jhilli{jalapakShi v menaDhak ki}panajerapanajon ke bal
panajon ke bal chalanapanaTpanaDpanaDagpanaDat
panaDat khanapanaDarapanaDalpanaDavapanaDa
panaDainpanaDapurvpanaDalpanaDitpanaDit jatiy
panaDitakpanaDitamanikpanaDitamani (nin)panaDitammanypanaDitaraj
panaDitavadi (din)panaDitapanaDitainpanaDitaIpanaDitaU
panaDitanipanaDitima (man)panaDupanaDukpanaDuka
panaDurpanaDohpanaDaupanaDrakpanat
panatach draviDapanatipanatipanathpanathak
panathakipanathashalapanathaIpanathanpanathik
panathipanadpanadrahpanadrahavaNpanadrahiyon
panappanap kakShpanap{peT saf karane keliye}panapapanapal
panabakipanabapanashakhapanasarahaTTapanasa sar
panasaripanasari ki dukanpanasari ki dukanpana0pi
pinaTpinaT par tainat khilaDaipinaTarpigpij
piThpiThanapitapinapili
pilapisanapisarpIpuA
punarpulapakaThospakaDpakaDa
pakaDa rakhanapakaDa lenapakaDa kar rakhane ka sadhanpakaDa Dhili karanapakaDa dhakaDa
pakaDa men n AnapakaDa men n Anevala vyaktipakaDa rakhanapakaDa lenapakaDa se nikal jana
pakaDaapakaDakar maranapakaDakar rakhanapakaDakar maranapakaDakar rakhana
pakaDanapakaDane ki koshish karanapakaDane ki koshish karanapakaDane ki koshish karanapakaDane ke lie puraskar
pakaDane ke liye pichha karanapakaDane valapakaDavanapakaDaa jnapakaDaa jna
pakaDaa denapakaDaanapakaDae rahanapakaDae se chhuTanapakaDae hue rakhana
pakaDapakaDaa men kaThinaI se AnevalapakaDaa men kaThinaI se AnevalapakaDanapakaDane ki koshis karana
pakaDane ki koshis karanapakate/pake hue bhojan ki khushabupakanapakana/gussa dilanapakarana
pakariyapakalapakalipakavanpakavan paTr
pakavanapakavanapakasanapakasalupakaa lena
pakapaka huApaka huA ThanaDDa goshtpakaIpakae hue Alu
pakanapakane ka chulhapakane yogypakane ka chulhapakane ke lie taiyar
pakane yogypakane se purv gosht ki khushabupakaya n huApakaye hue bhanaDpakaye hue bhanaD
pakarpakaranatpakavpakavanpaki umr
pake hue pakShi ke manas ka pichhala charbiyukt bhagpake hue pakShi ke manas ka pichhala charbiyukt bhagpake hue pakShi ke manas ka pichhala charbiyukt bhagpakauDaapakauDai
pakkaTipakkaNpakkapakka iradapakka IsaI banana
pakka karanapakka nadipathpakka nishanebajapakka bannapakka vishvas
pakka iradapakka IsaI bananapakka aur Asanpakka kar denapakka kar lena
pakka kar denapakka kar lenapakka karanapakka kagajpakka gavaiya
pakka ganapakka chiTThapakka dost/ghaniShTh mitrpakka nadipathpakka nishanabaJ
pakka nishanebajapakka panipakka bannapakka ranag valapakka ranag vala
pakka vishvaspakka honapakkaitpakkapanpakki goT
pakki nikasipakki miTTipakki rasoIpakki saDakpakke taur par
pakke Dhanag sepakke taur parpakke barahpakkpakkSh
pakkharpakkhapakta (ktaR)paktipakti shul
pakvpakv keshpakv raspakv varipakvata
pakvatvpakvanavadhipakvashpakvatisarpakvadhan
pakvanpakvashaypakShpakSh lenapakSh aur vipakSh
pakSh ka samarthanpakSh ke khilaDai ko genad pas karanapakSh ke khilaDai ko genad pas karanapakSh grahaNpakSh dvar
pakSh dharpakSh naDaipakSh parivartanpakSh pati (tin)pakSh puT
pakSh prachar karanapakSh prachar karanapakSh pracharakpakSh pradyotpakSh binadu
pakSh bhagpakSh bhuktipakSh mulpakSh menpakSh men hona
pakSh men nirNay lenapakSh men samarthan adhik haipakSh men samarthan adhik haipakSh men honapakSh rachana
pakSh ruppakSh lenapakSh vadhpakSh varddhinipakSh vad
pakSh vahanpakSh vinadupakSh samarthakpakSh samarthanpakSh sundar
pakSh hatpakSh hompakSh/dalpakShakpakShaka
pakShakarpakShagampakShaghat karanapakShacharpakShachchhid
pakShaj, janma (nman)pakShatipakShatyagpakShatyag karanapakShatyag karana
pakShatyagipakShapatpakShapat karanapakShapat karanapakShapatapurN
pakShapatapurN Dhanag sepakShapatapurN Dhanag sepakShapatarahitpakShapatipakShapali
pakShayukt karanapakShayukt karanapakShavan (vat)pakShanatpakShanatar
pakShakarpakShakar parNpakShaghatpakShaghat se grastpakShaghat ka
pakShaghat se grastpakShatpakShabhaspakShalpakShalika
pakShavaraNpakShavasarpakShaharpakShi tirthpakShi raj
pakShi vijnyanipakShijaTharpakShiNipakShiyon ka ekagratapurvak nirikShaN karanapakShiyon ka ekagratapurvak nirikShaN karana
pakShiyon ko dana Dalane ki jagahpakShiyon ko dana Dalane ki jagahpakShilpakShipakShi ka baDaa panakh
pakShi (kShin)pakShi avalokanpakShi ka navajat bachchapakShi ka madhur gitpakShi ka manas
pakShi panaguvpakShi patipakShi palanpakShi pravarpakShi premi
pakShi maNaspakShi rajpakShi vijnyanpakShi shalapakShi snanapaTr
pakShiypakShivijnyanpakShivijnyan sanabanadhipakShivijnyanipakShishala
pakShetar dalpakSheShTipakShm (n)pakShmakoppakShmal
pakShypakaDDpakaDDanapakhpakh pan
pakhanaDpakhanaDipakhaDaipakhanaripakharana
pakharanapakhariyapakharipakharaitpakharauTa
pakhavaDaapakhavarapakhapakha pakhipakhauj
pakhaTapakhanpakhanapakhana karanapakharana
pakhalpakhal peTiyapakhalipakhavajpakhavaji
pakhiyapakhipakhirapakhuApakhura
pakhuripakherupakherupakhevpakhaunaDaa
pakhauApakhauTapakhauDaapakhaurapakhtun
pakhtunistanpakhtopagpag talpag pan
paganaDikapagaDanaDipagaDanaDi se nikalane ki ghumane vali khiDDakiipagaDaNDipagaDai
pagaDaidharipagaDnaDipagatarapagadasipagana
paganiyaNpaganipagaranapagarapagari
pagalapanpagalapagalanapagalipagalu
pagahapagaha kholanapagaha se baNadhpagapaga huA
paga huApaganapagarpagaranapagah
pagiAnapagiyapagiyanapagupagurana
pagoDapaggpaggaDapaggapagaDDanaDDi
pagaDDipagharanapagharanapaghapaghilana
paghilanapaghaiyapangga (bahu0 vachan pangge)pangga lenapanggu
pachpach lonapachakpachakanapachakalyan
pachakanapachakhanapachakhapachaguna karpachaDaa
pachataleshvarpachatavapachatoriyapachatoliyapachan
pachan sanasthanpachanapachanagarpachanagnipachanika
pachanipachaniypachapachpachapachapachapachana
pachapanpachapanavaNpachapallavpachamelpachara
pachalaDaipachavanapachahattarpachahattaravaNpachanak
pachanapacharanapachavpachaspachas pens
pachas penspachas senTspachasavaNpachasapachasi
pachasivaNpachasonpachassipachipachit
pachipachispachisavaNpachisipachuka
pachutarapachelimpachelukpachotarpachotar sau
pachotarapachauApachaunipachaurpachauli
pachauli ka iTrpachauli ka iTrpachauvarpachchaDapachchar
pachchas pratishat jyadapachchipachchikaripachchikari/chitr varNpachchis
pachchis pratishatpachchis pratishatpachchis senaTpachchh pakhanapachchhataI
pachchhampachchhaghatpachchhipachchhinipachchhim
pachchhirajpachchhivaNpachchhipachaDDapachh
pachh lagapachhaNahipachhipachhaTipachhaDana
pachhatanapachhatanipachhatavpachhatavanapachhatava
pachhanapachhamanpachharanapachharapachhalaga
pachhalatpachhavatpachhavapachhavaNpachhavara
pachhaNahpachhaNahiyapachhaNahipachhaDapachhaDa khana
pachhaDa denapachhaDa khanapachhaDa diyanapachhaDa denapachhaDa dene vala
pachhaDanapachhaDana ya gira denapachhaDaipachhananapachhaya
pachharpachharanapachhavar (ri)pachhahpachhiAna
pachhiuNpachhitanapachhitanipachhitavpachhiyaNav
pachhiyanapachhiyavpachhiyavarpachhilanapachhila
pachhivaNpachhivaIpachhitpachhuApachhuAN
pachhuvaNpachheDaapachhelanapachhelapachheliya
pachhelipachhoDanpachhoDanapachhoranapachhora
pachhyavarpajarpajaranapajarepajahar
pajanapajamapajaranapajavapajuNachana
pajusaNpajokhapajoDaapajjpajjar
pajjhalikapanychpanychanagpanychanggpaT
paT kuTipaT kulpaT chitrpaT dippaT paT
paT parivartanpaT banadhakpaT bijanapaT bhakShpaT manajari
paT manaDappaT ranipaT vappaT vaspaT vihag
paT veshm (n)paTanatarpaTanabarpaTapaTin
paTIpaTakpaTak denapaTak denapaTakatha
paTakatha lekhakpaTakanpaTakanapaTakana/de maranapaTakaniya
paTakanipaTakaripaTakarm (man)paTakapaTakan
paTakarpaTakipaTachiTrit karanapaTachiTrit karanapaTachchar
paTajholpaTaTpaTaTi karanapaTaTi baNadhanapaTaDaa
paTaNpaTatarpaTataranapaTataranapaTatal
paTadpaTadhari (rin)paTanpaTanapaTaniya
paTanihapaTanipaTapaTanapaTapaTahaTpaTapar
paTampaTamaypaTarpaTarakpaTara
paTara laganapaTaranipaTarabanadipaTarion ka marammat karanevalapaTariyaN
paTaripaTari ka kinarapaTari par ka chiTrakarpaTari bichhanapaTari shirSh
paTari ka kinarapaTari ka kinarapaTari ka madaripaTari ko achanak chhoDanapaTari ko achanak chhoDana
paTari par ka chiTrakarpaTari par ka chitrakarpaTari par ka dukanadarpaTari bichhanapaTari shirSh
paTari se utaranapaTari se utar janapaTari se utaranapaTari se utaranapaTaridar vady
paTarisajpaTarepaTare ka pharshpaTare ka pharshpaTal
paTal chaRhanapaTal pranatpaTalakpaTalatapaTalit vastu
paTalit vastupaTalipaTavapaTavadypaTavana
paTavarpaTavaragiripaTavaripaTavaspaTavasak
paTasanpaTasarpaTasalipaTahpaTah ghoShak
paTah bhramaNpaTahanasikapaTahar (a)paTapaTaI
paTakpaTakapaTakSheppaTakhapaTakhe
paTanpaTanapaTapaTpaTapaTipaTar
paTalukapaTavpaTaspaTasanpaTi
paTi kSheppaTiApaTikapaTima (man)paTiya
paTiya/patthar ka chauraspaTiyaApaTipaTiIpaTima
paTirpaTilanapaTupaTu tulakpaTu taRaNak
paTu traypaTu patrikapaTu parNikapaTu parNipaTu rup
paTuApaTukpaTukapaTutapaTutv
paTulipaTuvapaTukapaTepaTebaj
paTebajipaTebaJi/asikriDDapaTerpaTer kagajapaTer kagaja
paTer dastavejapaTerapaTelpaTelanapaTela
paTaitpaTailapaTailipaToTajpaTor
paToripaTolpaTol patrpaTolakpaTola
paTolikapaTolipaTosirpaTaunadhanpaTautan
paTaunipaTauhaNpaT taDaitpaTTpaTT devi
paTT mahiShipaTT ranagpaTT ranajak,paTT ranajanpaTT rajpaTT rajnyi
paTT lekhypaTT vastr,paTT vasa (sas)paTTakpaTTakiTpaTTaj
paTTadolpaTTanpaTTanipaTTalapaTTalika
paTTashakpaTTah ghoShakpaTTapaTTa DalanapaTTa baNadhana
paTTa DalanapaTTa datapaTTa pachhaDapaTTa baNadhanapaTTa baiThak
paTTa laganapaTTa se maranapaTTanashukpaTTadharipaTTabhiShek
paTTarpaTTarakpaTTahipaTTikapaTTika baiThak
paTTika lodhrpaTTika vayakpaTTikakhypaTTikarpaTTiy
paTTiyaN banad karanapaTTiyaN banad karanapaTTilpaTTishpaTTishi (shin)
paTTispaTTipaTTi chaDhaanapaTTi banadhanapaTTi banana
paTTi baNadhanapaTTi laganapaTTi ki mar ka daNDpaTTi chaDhaanapaTTi churN
paTTi churN laganapaTTi churN laganapaTTi dhvanyalekhanpaTTi banadhanapaTTi banana
paTTi baNadhanapaTTi laganapaTTi se banadhanapaTTi se banadhanapaTTi{kanadhe par lagaya janevala padasuchak chuhn}
paTTidarpaTTidaripaTTivarpaTTivihinpaTTu
paTTe perpaTTe ka adhikarpaTTe pachhaDapaTTe par denapaTTe par uThana
paTTe par uThane vala vyaktipaTTe par uThaya gayapaTTe par denapaTTe perpaTTe baiThak
paTTedarpaTTaitpaTTolapaTTolikapaTThaman
paTThapaTTha pachhaDapaTThilodhr (k)paTrpaTr peTi
paTr likhanapaTr shraRanakhalapaTr peTikapaTr peTipaTr peTiI
paTr miTrpaTr likhanapaTr shraRanakhalapaTrapaTrak
paTrakarpaTrakar kakShpaTrakar vargpaTrakaritapaTrapeTi
paTravahakpaTrikapaTShikapaThpaThak
paThanpaThaniypaThaniyatapaThaneTapaThavana
paThavanapaThanpaThanapaThaninpaThani
paThani lodhpaTharpaThavanpaThavanipaThavar
paThitpaThiyarpaThiyapaThorpaThauna
paThaunipaThyamanpaDatalpaDapaDa dada
paDa nanapaDa paDapaDa potapaDakipaDakuliya
paDachhattipaDatpaDatapaDatalpaDatalana
paDatipaDanapaDanaanapaDane vala honapaDapaDaana
paDapaDaahaTpaDampaDayapaDarupaDava
paDavanapaDavipaDahpaDaapaDaa huA
paDaa honapaDaa huApaDaa honapaDaainpaDaaka
paDaanapaDaapaDapaDaavpaDaav laganapaDaav valee
paDaav DalanapaDaav pattanpaDaav laganapaDaav valeepaDaavavalee
paDaiyapaDaiyanapaDaivapaDaipaDae rahana
paDaerupaDaospaDaosipaDavpaDav
paDe rahanapaDDapaDh lenapaDh kar sunanapaDh lena
paDhanapaDha lenapaDhanatpaDhatpaDhana
paDhanipaDhaniuDaipaDhavanapaDhavaiyapaDhaaI
paDhaaI likhaIpaDhaakupaDhaanapaDhainapaDhaaiya
paDhaIpaDhaI ka samaypaDhaI likhaI karvanapaDhanapaDhana likhana
paDhe likhe vyaktiyon ka samuhpaDhnapaNpaN kriyapaN granathi
paN danaDpaN dharpaN banadhpaN sundaripaN stri
paNagaNakpaNagaNak vyavasthapaNatapaNatvpaNan
paNaniypaNavpaNavapaNavanakpaNavi (vin)
paNaspaNanaganapaNayapaNayitpaNarpaN
paNashipaNasthipaNipaNi grahan sanaskarpaNit
paNitavypaNitapaNita (taR)paNiharapaNi (Nin)
paNDakpaNDitpaNDitavadipaNDitaUpaNDitaU Dhanag se
paNDitaU Dhanag sepaNypaNy kShetrpaNy charitrpaNy chinh
paNy daspaNy nichaypaNy nirvahaNpaNy patipaNy pattan
paNy pariNitapaNy phalpaNy bhumipaNy yoShitpaNy vastu
paNy vilasinipaNy vithi (ka)paNy shalapaNy samavaypaNy stri
paNyajivakpaNyapaNyanaganapaNyanadhapaNyajiv
paNyavarttpaNyopayogi bananapatpat khovanpat jhaDa
pat panipatanakhapatanagpatanag chinhpatanag chhuri
patanagabajpatanagabajipatanagampatanagapatanagika
patanagi (gin)patanagenadrpatanachalpatanachikapatanajali
patIpatuDapatagpatagenadrpatachauli
patajhaDapatajhaDa ke anat ka shanat mausampatajhaDa men ukhaDa kar hava se yahaN vahaN hone vala paudhapatajhaDa men ukhaDa kar hava se yahaN vahaN hone vala paudhapatajhaDai
patajhaDai peDapatajharpatajhalpatajhaDapatajhar
patajhaDDpatajhaDD ka samaypatatapatatpatatpatanag
patatprakarShpatatrpatatripatatri ketanpatatri raj
patatri varpatatri (trin)patad bhirupatadgrahpatan
patan honapatan ke kagar parpatan shilpatan honapatan/kShay
patanakarak?patanashilpatanapatanarapataniy
patanonmukhpatampatayalupatayiShNupatar
patarapataraIpatarinagapataripatarenaga
pataraulpatalapatala kaDaa biskuTpatala karanapatala bhag
patala masalapatala leppatala kaDaa biskuTpatala kapaDDapatala karana
patala karane vala padarthpatala kiya huApatala kichaDapatala tatha sukhapatala paradarshi kagaj
patala peypatala bhagpatala masala bharanapatala masala bharanapatala masala
patala masala bharane ka karypatala manas ka TukaDaapatala ya kam karanapatala leppatala lep lagana
patala sukha biskuTpatala honapatalaIpatalapanpatali
patali jhillipatali khaDipatali jhillipatali talavarpatali paTTi jo sajavaT ke lie prayog kari jae
patali parat menpatali miThi roTipatali momabattipatali reshami kapaDDapatali roTi
patali roTi pakane ke lie lohe ka upakaraNpatalunpatalunanumapatale chipachipe kichaD se Darpatale TukaDaon men
patale munah ki botalpatalopatavarpatavapatavar
patavar vali Donagipatavaripatavalpatavaspatas
patasvahapatapata chalanapata laganapata lagna
pata likhanapata karanapata chalanapata nahinpata nahin kyon
pata nahin kyonpata nahin honapata badal kar likhanapata bhi nahin ki kitane Aram ki jainadagi ji rahe hopata bhi nahin ki kitane Aram ki jainadagi ji rahe ho
pata laganapata lagapata laganapata lagane men asamarthpata lagane yogy
pata lagaya gayapata lagaya gayapata lagnapata likhanapata hona
pataIpatakarapatakapataka ki paRaShThabhumipataka ki jamin
pataka ki paRaShThabhumipataka danaDpataka veshyapataka sthanakpatakanak
patakanashupatakikpatakitpatakinipataki (kin)
patamipatarpatarahitpataripatal
patal ANavalapatal kumhaDaapatal danatipatalaganapatavar
patasapatasipatipati aur patnipati kama
pati devapati dharmpati patni ki tarah rahanapati patnipati patni ka
pati praNapati ya patnipati ripupati lanaghanpati vedan
pati vedanapati vyuhpati vratpatinagpatinaga
patinavarapatiAnapatiArpatikpatighatini
patighnpatighnipatijiyapatitpatit udharan
patit pavanpatit vaRakShpatit savitrikpatit honapatitata
patitavypatitvpatidharmavatipatinipatiparana
patiyapatiyanapatiyar (a)patirupapatilok
pativanatipativatipativatnipativarttapativah
pativratapatiShThpatihaspatipatiA
patijanapatiNanapatitanapatinapatir
patiripatilpatilapatilipatuka
paturiyapatulipatuhipatukhipate ka phaila huA bhag
pate ka phaila huA bhagpatenapaterapatelpatoI
patokharpatokharipatokhapatokhipatora
patoh (hu)patohupatauApataukha (Sha)patauDa
pattpattanagpattanpattan nagarpattan Ayudh
pattan kShetrpattan nagarpattan palpattarpattal
pattapatta dabanapatta baNaTanapatta dabanapatta pher
patta baNaTanapatta banaTane valapatta banaTane valapattagobhipattachor
pattipatti kaypatti gaNakpatti sainypattik
pattigaNpattipalpattiyaNpattiyon ke Takarane ki Avajpattiyon se sajana
pattipatti ki naspatti ke Akar kapattidarpattur
pattepatte nikalanapatte ki khadpatte nikalanapatte baNaTana
patte valipattedarpattedar honapatthpatthar
patthar ka koyalapatthar dilpatthar maranapatthar kalapatthar ka TukaDaa
patthar ka avarohi nikSheppatthar ka Arohi nikSheppatthar ka koyalapatthar ka TukaDaapatthar ka pharsh
patthar ka silpatthar ki chinaIpatthar ki khanpatthar ki chinaIpatthar ki chkki men pisa
patthar ki chkki men pisapatthar ki TukaDaon se bani pagaDanaDipatthar ki silon se rasta bananapatthar ki silon se rasta bananapatthar ke bartan
patthar ke patrpatthar ke bartanpatthar khodpatthar chaTapatthar chur
patthar jaDanapatthar toDapatthar dilpatthar prakShepi yanatrpatthar phul
patthar phenakane valapatthar phoDapatthar maranapatthar rahitpatthar sa sakhat
patthar se bana huA ret Adipatthar se maranapatthar se sir phoDanapattharachurpattharabaj
pattharabajipatthari (peT, yakaRat, gurde athava mutrashay men)pattharon ki nakkashipattharon ke bichame paudhepattharon men paDDe gaDhDhon ko DhuNaDhanevala
patthalpattharpatnipatni ki hatya karanapatni ke rup men svikarana
patni dvara niyantritpatni bananapatni vratpatni shalapatni/pati khasakar kisi shasak ki
patniIpatnitvpatnivrati (tin)patnisulabhpaty
patyanapatyarapatyaripatyashritapatyora
patrpatr Adi par TikaT chhapana ki bhugatan kar diya gayapatr kartakpatr karipatr kahala
patr kaRachchhrpatr guptpatr ghanapatr jatpatr tanaDuli
patr tarupatr darakpatr drumpatr naDaikapatr panaji
patr parashupatr palpatr pashyapatr pishachikapatr puT
patr purapatr puShppatr puShpakpatr puShpapatr peTi
patr peTi/Dak bakspatr banadhpatr bhanagpatr bhanagipatr bhadr
patr manajaripatr manajuShapatr malpatr mitrpatr yauvan
patr rakhane ka thailapatr rachanapatr rathpatr rekhapatr lata
patr lavaNpatr lekhan kagajapatr lekhapatr vallaripatr valli
patr vajpatr vahakpatr visheShakpatr viShpatr vaRashchik
patr veShTpatr vyavaharpatr vyavahar honapatr shavarpatr shak
patr shirapatr shraRanagipatr shreNipatr shreShThpatr sahity
patr suchipatranagpatrakpatrak dhanpatrakar
patrakar kakShpatrakar sammelanpatrakaritapatrakarita sanabanadhipatrakarita daphtar
patrakarita vibhag ka adhikaripatrakarita sanabanadhipatrakaron ke lie ArakShit sthanpatraghnpatraj
patraNapatrapalipatrapeTikapatramay honapatramitr
patrarahit karanapatravahpatravah panajipatravyahavahar karanapatrasar
patrahinpatrapatra/panachanagpatra/panychanggpatranag
patranagulipatranajanpatrakhypatracharpatraDhy
patratmakpatranypatralaypatralappatrali
patralupatravaraNabaddhpatravaraNabaddh pustakpatravaraNabaddh pustakpatravali
patraharpatrahari (rin)patrikapatrikaon ke pichhale anakpatrikakhy
patriNipatri (trin)patropaskarpatrorNpatrollas
patlapathpath karpath kalpanapath darshak
path darshanpath dikhanapath parivahan nigampath pradarshakpath pradarshak kutta
path pradarshak kuttapath shulkpath sundarpath se bhaTaka huApath se bhaTaka huA
path se bhaTake hue Dhanag sepath se bhaTake hue Dhanag sepathakpathagami (min)pathachari (rin)
pathadarashan karanapathadarashan karanapathadarshakpathanapathapradarshak
pathapradarshak chhinhpathabhraShTpathabhraShT karanapathabhraShT karanapathabhraShTata
pathabhraShTataApatharpathar kalapathar chaTapatharachiraTa
patharanapatharahitpatharanapatharavpatharav karana
patharipatharilapatharauTapatharauDaapathasth
pathahinpatha pradarshanpathanataraNpathanveShipatharana
pathi deypathi priypathi vahakpathiApathik
pathik chatvarpathikapathikashrampathikashraypathikaRat
pathichakrpathidrumpathiyapathilpathisth
pathi (thin)pathiypathupatheypathera
pathauDaapathaurapaththar ki nakkashipathypathy shak
pathyakapathyapathyadikvathpathyapanaktipathyapathy
pathyapathy niyampathyapathy niyampathyashanpathyashi (shin)pad
pad kanajpad kamalpad ka tyag karanapad ka nampad ka sanaket
pad ke anusar shreNi kram men rakhanapad ko khonapad krampad gatipad grahaN avadhi
pad grahaN karanapad grahita (taR)pad grahipad chatururdhvpad char
pad char (Ni)pad chinhpad chyutpad chyutipad chhoDane ke lie majabur karana
pad chhoDane ke lie majabur karanapad jatpad talpad tyagpad traN
pad tranpad tvarapad dalitpad darikapad nam
pad namitpad niRadharit kar denapad niRadharit kar denapad nishchit kar denapad nyast
pad panaktipad paddhatipad par n hote hue bhi atyant prabhavi vyaktipad palaTipad paTh
pad puraNpad pravarpad banadhpad bhanajanpad bhanajika
pad bharpad bhranashpad malapad muktpad mudra
pad mulpad me UNacha honapad men virodhabhaspad men UNachapad men Upar hona
pad men Upar honapad men nicha karanapad men virodhabhaspad men vishiShTpad maitri
pad ya shakti baRhanapad yaTra karanapad yatrapad yatra karanapad yojana
pad ripupad rogi (gin)pad vadypad vikSheppad vichchhed
pad vijnyanpad vitaraN karanapad vinyaspad virampad vaRaddhi
pad vedi (din)pad shabdpad sanaghatpad sanajnyapad samay
pad surakShit rakhanapad se nikalanapad sthanpad[gaNit men]padak
padak se sammanit karanapadak pane vala vyaktipadak pane vala vyaktipadak pradan karanapadak se vibhuShit karana
padak se sammanit karanapadakadhari (rin)padakamp chalan akShamatapadagpadagrahaN
padachappadachari (rin)padachinhpadachinhon par chalanapadachinhon par chalana
padachihnpadachihnit margpadachihnon par chalanapadachchhedpadachyut karana
padachyut honapadachyut kar denapadachyut kar denapadachyut karanapadachyut karana/nikal dena
padachyut honapadachyutipadajpadatyagpadatyag/tyagapatr
padatrpadatraNpadadalitpadadharaNpadadhari
padadhari (rin)padadhvanipadanamitpadanyaspadanyunata
padabanadhpadabhar grahaN karanapadampadamakaThpadamachal
padamaNipadamanabhpadamakarpadammipadayatra
padarpadarohaN samarohpadaloppadalop sanabanadhipadavana
padavipadavi patrpadavi/nam/upadhipadaviyukt vidhavapadaviyukt vidhava
padavyakhyapadavyakhya karanapadavyakhya karanapadasanahatipadasandhi
padasopanpadasthpadasth honapadasth honapadanak
padanagipadanatpadanatarpadanabhojpadakranat
padaghatpadachari moDapadachari moDapadajipadat
padatipadatikpadadapipadadipadadika
padadhikarpadadhikaripadadhikari (rin)padadhyayanpadana
padanukrampadanugpadanuragpadanushasanpadanusvar
padanvaypadanvay karanapadanvay karanapadabjpadamarshadata
padayatapadarpadarathpadaravinadpadaruDha hona
padarthpadarth jisase kalI ki jati haipadarth rup menpadarth vijnyanpadarth vidya
padarthavadpadarthavadipadarthavijnyanipadarthon ka ek dusare par rasayanik prabhavpadarthy
padarpaNpadarpaN kiyapadalikpadavadhipadavanat
padavanat karanapadavanat honapadavanat karanapadavanat honapadavanati
padavanati karanapadavanati karanapadavalipadavaspadashrit
padaspadasanpadasapadasinpadahat
padikpadi (din)padupadumpadumini
padekpadenpadoDaapadottarpadodak
padonnatpadonnatipadonnati karanapadonnati karanapadauk
padgpaddupaddhaTikapaddhaDaipaddhati
paddhatibaddhpaddhatibaddh karanapaddhatipaddharipaddhim
paddhipadmpadm karpadm karapadm karNika
padm kanatipadm kaShThpadm kahvaypadm kinajalkpadm kiT
padm ketanpadm ketupadm kesharpadm koshpadm kShetr
padm ganadhpadm ganadhipadm garbhpadm gurupadm gaRaha
padm tanatupadm darshanpadm nabhpadm nabhipadm nal
padm nidhipadm netrpadm patr, padm parNpadm paNipadm puraN
padm puShppadm prabhpadm priyapadm banadhpadm bij
padm bojabhpadm bhavanipadm bhaspadm bhuShaNpadm mukhi
padm mudrapadm yonipadm ragpadm rekhapadm lanachhan
padm lochanpadm varNpadm vibhuShaNpadm vaRakShpadm vyakosh
padm vyuhpadm shripadm sanabhavpadm sadma (ddman)padm sutr
padm snuShapadm svastikapadm hastpadmakpadmakanad
padmaki (kin)padmaguNapadmachariNipadmajpadmajat
padmaparNakpadmabhupadmamalinipadmamali (lin)padmarag
padmavasapadmahaspadmapadma lanachhanapadmanatar
padmakpadmakarpadmakShpadmakhpadmachal
padmaTpadmadhishpadmalaypadmalayapadmavati
padmasanpadmahvapadminipadmini kanaTakpadmini kanat
padmini khanaDpadmini vallabhpadmini ShanaDpadmi (dmin)padmeshay
padmottarpadmodbhavpadmodbhavapadypadyakar
padyapadyatmakpadrpadrathpadv
padva (dvan)padhanapadharanapadharanapadharavani
padharanapadharthpadhdatipanpan kaTa
pan kapaDaapan kalpan kukaDaipan kuTTipan kauA
pan chakkipan baTTapan badarapan bichhiyapan bijali
pan biskuTpan bharapan maNaDaiyapan sakhiyapananag
panakhaTpanagpanagaddapanagachapanagaDai
panagoTipanaghaTpanachpanachakkapanachakki
panachipanachuhapanachorapanaDabbapanaDabbi
panaDubbapanaDubbipanaDubbi karmacharipanaDubbi karmacharipanaDubbi ka nirikShaN kakSh
panaDubbi sanachalan karanapanaDubbi se hamala karanapanaDubbapanaDhalpanadaniyaN
panadr minaTpanadr minaTpanapanapanapanahaTpanapana
panapiAipanabichchhipanabichchhupanabijali shaktipanabuDava
panabhatapanaranagapanalagava, panalagapanalohapanav
panavaNpanavaDaipanavarpanavarapanavari
panaspanasatalikapanasanalakapanasallapanasakha
panasarpanasaripanasalpanasinagapanasika
panasipanasuiyapanasurpanaseripanasoI
panasohpanasyupanahpanahaDaapanahara
panahapanaharapanahiyapanahiya bhadrpanahi
panapanatipanamapanama gaNatanatrpanama Topi
panama gaNatanatrpanama Topipanar (ra)panaripanala
panaliya patrpanaliya(yah shabd keval sthanik rup men prayukt huA hai)panaspanasanapanah
panahagahpanikpanikhpanigarpanighaT
panichpaniDaipaniyalpaniya sotpaniyaN
paniyaN saNappaniyaNavpaniyanapaniyarpaniyara
paniyalapanivapanisinagapaniharapaniha
panihanapaniharpaniharinpanipani ulichana
pani ulichanapani Telpanirpanir borDpanila
panupanuANpanethipaneripaneva
panehaDaipaneharapanailapanoripanauA
panauTipanjapanTunpanDapanth
pandrahpandrah minaT{sava/paun}pandrah se satrahavin shatabdi men upayog ki gayi spen ka vishalpandrahavaNpann
pannIpannagpannag kesarpannagaripannagashan
pannaginipannagipannaddha, pannadhripannapanna ranag ka
panna ranag kapanna/marakad maNipanna{pustak ka}pannikpanni
panni ke sath bunanapannisajpannisajipannupanne nikalana
panne palaTanapannon par nambar Dalanapannon par nambar Dalanapannon par pannepanyari
pansaripanhanapanharapanhinpanhaiya
pappap appap utsavpapakarnpapaTa
papaDaapapaDaiyapapaDaiya katthapapaDaiyanapapaDai
papaDai paDa janapapaDai paDanapapaDai A janapapaDai ki tarah jama huApapaDai ki tarah jama huA
papaDai paDa janapapaDai paDanapapaDaidarpapaDaidarpapaDaila
papaDidarpapanipaparipapalinpapaha
papipapilipapihapapipapita
papitiyapapitipapilipapiharapapiha
papupapaiyapapoTanpapoTapaporana
papolanapappilpapaDDilapapaDDipapaDDidar
paph pesTripabpabIpabanapabalik
pabaranapabipabbaypabbipablik
pablik skulpabliyas varjiliyas maropabliyas varjiliyas maropamarapamana
pamarpamuNakanapamppamp karanapamp juta
pamp karanapamp chalanapamp jutapamp/damakalpamp chalana
pammanpay (s)paya:akanadapaya:apayoShNipaya:apur
paya:apeTipaya:aphenipayakkaDDpayajpayajama
payaTThpayadpayadhipayanapayanidhi
payapurpayammarapayallpayashchaypayasy
payasyapayasvatipayasvalpayasvan (svat)payasvini
payasvi (svin)payaharipayapayaNpayada
payanpayampayamabarpayarpayal
payukhpayogaDapayogalpayograhpayoj
payojanma (nman)payodpayodanpayodapayodanil
payodevpayodhanpayodharpayodha (dhas)payodhar
payodharagaRahpayodhipayodhikpayonidhipayomukh
payomuchpayorpayorashipayolatapayovah
payovratpayoShNipayoShNi jatapayoharpar
par asar honapar Adharit honapar Upar chaDhanapar kaThinaI se jivikoparjan karanapar kaDai najar rakhana
par kaabu panapar kaT denapar kenadrit honapar gaj pheranapar girana
par chaDhanapar TanaTananapar dhyan kenadrit karanapar najar rakhanapar nishana lagana
par pahuNachanapar phuNachanapar barpha rakhanapar bharos karanapar bhar Dalana
par bhari paDanapar rahanapar laganapar vishvas rakhanapar shak karana
par sanadeh karanapar hamala karanapar anashata: vishvas karanapar anashata: vishvas karanapar achanak rok lagava dena
par achanak rok lagava denapar achchha khaasa kharch karanapar achchha khaasa kharch karavanapar achchha prabhav Dalanapar achchha prabhav Dalana
par atyadhik dhyan denapar adhik dabav Dalanapar adhik bhar Dalanapar asar honapar asahamati prakaT karana
par asahamati prakaT karanapar ANakh honapar ANakh honapar AkarmaN karanapar AkarmaN karana
par AkramaN karanapar Akrant karanapar Akrant karanapar AkShep karanapar Adharit
par Adharit karanapar Adharit honapar Anapar Ashchary prakaT karanapar upar chaDhanaana
par Upar chaDhanapar ekadhikar karanapar ekadhikar karanapar kaTapar kaThinaI se jivikoparjan karana
par kaDai najar rakhanapar kam udbhasit karanapar kam udbhasit karanapar karamuktipar kaabu pakar sudharana
par kaabu pakar sudharanapar kaabu panapar kaabu rakhanapar kajipar kaT dena
par kan denapar kanuni karyavahi karanapar kichaDD uchhalanapar kaRatipar kenadrit hona
par kenadritanapar kenadrit honapar kShetrpar kharonach Anapar kharonach Ana
par khataranak honapar gaj pheranapar gatpar gavahi danapar girana
par girapar gujara karanapar guNpar golabari karanapar granathi
par chakpar chakrpar chaDhanapar chaDhaaI karanapar chaDhaaI karana
par chaDhaanapar chalanapar chha janapar chhinaTa maranapar chhinaTa kasana
par chhinaTa maranapar jama honapar jayada dhyan honapar jatipar jana
par jari kiyapar jhapaT paDanapar jhapaTanapar TanaTananapar TuT paDana
par Dore Dalanapar tamacha maranapar tamacha maranapar taras Anapar taras Ana
par tarikh Dalanapar tarikh Dalanapar tarikh likhanapar tarikh likhanapar tula hona
par thoDai charcha karanapar thoDai charcha karanapar thopanapar dabav Dalanapar dabav Dalana
par dari bichhanapar dari bichhanapar dastakhat karanapar daNav laganapar daNav lagana
par dadapar daRaDhanishchayi honapar dekhapar der tak bolanapar dham
par dhyan denapar dhyan kenadrit karanapar dhyan die binapar dhyan die binapar dhyan dena
par dhyan n denapar dhyan rakhanapar dhyan rahepar najar Tikanapar najar rakhana
par najar Tikanapar najar rakhanapar najar paDanapar najar rakhanapar nati
par nadpar nanapar nikalanapar nigah rakhanapar niyanaTraN rakhana
par niyanaTraN rakhanapar niyantraN rakhanapar niropaNpar nirbhar karanapar nirbhar rahana
par nirbhar karanapar nirbhar rahanapar nirbhar honapar nishan laganapar nishana lagana
par niShechanpar pakShpar paDanapar paragaNpar parda Dalana
par pahara denapar pahara denapar pahuNachanapar pajapar pani phirana
par pani pheranaanapar pani phiranapar pani pher denapar pani pher denapar pani pherana
par pani pheranaanapar parpar piDakpar puruShpar puShT
par puri tarah se nirbhar honapar puri tarah se nirbhar honapar purvapar pair rakhanapar pair rakhana
par prakash Dalanapar prakash Dalanapar pratikriya dikhanapar pratibandh laganapar pratyay
par prabhav Dalanapar prabhav Dalanapar prastut kiyapar phuNachanapar phaida
par phisalapar baras paDanapar barpha rakhanapar bal denapar bas chale to
par bahut phark paDa karanapar bahut gussa Anapar bahut jayada asar paDanapar bahut phark paDa karanapar bajai lagana
par baDh Anapar bad men vichar karanapar bura asar paDanapar bura prabhav Dalanapar bekar men gussa karana
par bauchhar karanapar brahmpar bharos karanapar bharosa karanapar bharosa karana
par bharosa karana karanapar bharosa rakhanapar bhagpar bhar Dalanapar bhar chhoDana
par bhar Dalanapar bhari paDanapar bhari paDanapar bhari bojh honapar bhukt
par bhaRatpar maDhanapar matiyapar madpar mila
par mukadama chalanapar mukadama chalanapar mukhpar maRatyupar rakeT girana
par rakeT giranapar rahanapar rahitpar raShTrpar reNaga
par roAN ya sinag jhaDDanapar laganapar laTakanapar laTTupar laTTu hona
par laTTu honapar lanat honapar lanat honapar likhapar lok
par vanachakpar vashpar vashypar vachypar vapas Ana
par vasika, par vasinipar vinadupar vichar karanapar vishavas karanapar vishavas karana
par vishvas rakhanapar vishvas rakhanapar veshm (shman)par vratpar shanaka hona
par shak karanapar shok karanapar shok karanapar sanadeh karanapar sanadeh karana
par sanasechan karanapar sakht honapar sarasari najar Dalanapar sarasari najar Dalanapar savarN
par savar honapar salpar sukShmpar separ se AbhuShit
par se banaya huA AbharaNpar stripar sthitpar syahi pheranapar hatya
par hathpar hamala karanapar hamala bolanapar hamala karanapar hamala bolana
par honaparanajparanajanparanajayparanaja
paranatapparanatuparanadaparanapadparanapar
paranaparayaparanaparaparanapara virodhparanapara ki manyata rakhane valaparanapara ki manyata rakhane vala
paranapara virodhparanapara virodhiparanaparakparanaparagatparanaparagat Dhanag se
paranaparagat tarikaparanaparagat rup separanaparagat Dhanag separanaparagat tarikaparanaparagat rup se
paranaparaniShThaparanaparavadparanaparavaditaparanaparavadiparanaparit
paranaparit rupakparanapariNpara:apunasapara:apuruShpara:ashat
para:ashv (s)parIparakparakanaparakalatr
parakasanaparakanparakanaparakay praveshparakar
parakaranaparakalparakalaparakasparakasana
parakitiparakikaraNparakiyparakiyakaraNparakiya
parakiratiparakoTaparakosalaparakramyparakh
parakh karanaparakh avadhiparakh karanaparakh karana{dhatuon ki}parakh{dhatuon ki}
parakhachaparakhanaliparakhanali shishuparakhanaparakhani
parakhavanaparakhavaiyaparakhaIparakhanaparakhi
parakhuriparakhaiyaparagparagaTparagaTana
paraganparaganaparaganiparaganon men vibhajit karanaparagasana
paragahparagahaniparagahaparagachhaparagachhi
paragaDhaparagasanaparagasaparaghaTparaghani
parachanaDparachIparachatparachanaparachar
parachaparachanaparacharparacharanaparachi
parachunparachuniyaparachuniparachaiparachchhanad
parachhattiparachhanparachhanaparachhaparachhaNavaN
parachhaNahiparachhaIparachhaInparachhaIIparachhya
parajparajanakparajanparajanataparajanm (n)
parajanyparajaranaparajalanaparajavaTparaja
parajatparajataparajayparajitparajibh
parajiviparajivi ke samanparajivi (vin)parajivi ke samanparajivijany
parajauTparajauTiparajvalanaparaTThanaparaThana
paraThitparaNanaparaNanaparaNiparat
parat chaDhanaparat karanaparat chaDhaanaparat chaDhanaparat Dalana
parat laganaparat samaj ka ek varg/UNachaI ya gaharaI men vyakt kShetrparatanagaNparatanagaparatanacha
paratanatrparatanatrataparata: (tas)parata: pramaNparatakh
paratachchhparatachhchhparatadarparatadar lakaDaiparatadar lakaDai
paratanaparatarparataraparatalparatala
parataShiparataparatajanaparatanaparatap
parataranaparatalparatinachaparatijnyaparati
parati jamin ka kaRaShikaraNparati jamin ka kaRaShikaraNparati jamin ka kaRaShikaraNparati jamin ka kaRaShikaraNparati lakaDai
parati{bhumi}paratichhaparatitiparatejanaparatela
paratoparaton men vyavasthitparatoliparattparatr bhiru
paratvparathanparathavparadparadachchhina
paradarshiparadaparada uThanaparada darparada nashin
parada prathaparadakhtparadajparadaposhparadaha
paradumnparade ke pichheparade parparade se vibhajit kar denaparadedar
paradedariparadeshparadesh janevala vyaktiparadeshiparadeshi (shin)
paradesparadesiyaparadesiparadosparadda
paradharm avalanabiparadhanparanparanaparanaparani
paranamparanalparanalaparanaliparani, parani
paranaiparanautparantuparapanachparapanachak
parapanachiparapaTparapaTiparaparaparaparana
parapakparapinaDadparapiDakparapiDanparapiDan kamukatamay
parapiDan ratiparapiDan kamukatamayparapiDan ratiparapiDaa ke sathparapiDaa ke sath
parapiDaand kamukparapiDaand kamukparapiDait kamukparapiDait kamukataparapuruShagamini
parapuShTaparapuThaparapenaDikular shilpparapenaDikular shilpparapota
parapautrparaphullparaphullitparabparabanachakata
parabanadparabanadhparabatparabataparabatiya
parabattaparabalparabasparabalparabi
parabinparabesparabodhparabodhanaparabhanajan
parabhakShiparabhakShi pashuparabhavparabhaparabhai, parabhau
parabhagyojivi (vin)parabhatparabhatiparabharaparabhare
parabhavparabhuktaparamparam Ananadparam tattv
param pitaparam prasadparam sanaskarparam sanaskar sanabanadhiparam satta
param Ajnyaparam Ananadparam gatiparam tattvparam tatvavad
param tatvavadiparam dhamparam dhyeyparam padparam pavan sthal
param pitaparam puruShparam prasadparam phalparam brahm (n)
param brahmachariNiparam bhaTTarakparam bhaTTarikaparam manparam ras
param vakyparam shunyparam sanaskarparam sanaskar sanabanadhiparam satta
param siddhanatparam sukhparam sukh bodhparam sukh se paripurNparam sukh se paripurN
param sukhiparam svaramanparam hanasparamakparamagupt
paramajaparamaTparamaTaparamatparamadharmadhyakSh
paramanparamannparamanyuparamapavan mandiragarbhparamapriy
paramarddhidevparamarsh karanaparamarShiparamalparamavir chakr
paramasanaskar/paramaprasadparamasattadhari (rin)paramaparamanaganaparamakShar
paramaTaparamaNavikparamaNaviyparamaNavikparamaNu
paramaNu prasar nirodhparamaNu rahitparamaNu bhaTTiparamaNu urjaparamaNu Urja
paramaNu durghaTanaparamaNu parikShaNparamaNu prasar nirodhparamaNu bamparamaNu bhaTTi
paramaNu bharparamaNu muktparamaNu rahitparamaNu shaktiparamaNu sanakhya
paramaNuon ki sanayojakataparamaNuvadparamaNuvadi (din)paramaNvikiparamatma
paramatma (tman)paramatma ke astitv men vishvasparamadeshparamadvaitparamadhikar
paramanparamananadparamananaparamanandparamanand lena
paramanandadayakparamannparamamudraparamayu (yus)paramayuSh
paramarparamarathparamaradhyparamarthparamarthata
paramarthavadparamarthavadi (din)paramarthi (rthin)paramavadhiparamah
paramiTparamitiparaminparamikaraN mudraparamin
paramaRaShTparamevparameshparameshvarparameshvar ka guNagan
parameshvar sambandiparameshvariparameShTparameShTiparameShTh
parameShThiniparameShThi (ShThin)paramesariparamesurparamok
paramodparamodanaparamodhanaparamparaparampara ki manyata rakhana
parampara ke anusarparampara men praptparampara virodhparamparagatparamparavad
paramparavadiparamparaviruddhparamparparayanakparayastapah nuti
parayagpararaShTr nitipararaShTr manatralaypararaShTr manatri (trin)pararaShTriy
pararupararup dharaN karanapararupaNpararupadharak abhinetapararupadharak abhineta
paraluparalayparalaparala siraparala sira
parale darje kaparale darje kaparale sire kaparalaiparalok
paralok gamanparalok praptiparavarparavar digarparavarana
paravarishparavarti (tin)paravarttparavalparavalay
paravashata:paravashataparavastiparavaparavaI
paravajparavaNiparavanparavanagiparavanana
paravanaparavana rahadariparavan (vat)paravayaparaval
paravasparavahparavah karanaparavah karane valaparavah n karane vala
paravah karanaparavah karane valaparavah karane valaparavah n karata huAparavah n karata huA
paravah n karanaparavah n karane valaparavahanaparavichar karane ka viShayparavi
paravinparavekhparavejparaveshparash
parashuparashu dharparashu mudraparashu ramparashu van
parashudhari vyakti.parashvadhparasparasanagparasanasa
parasanaskaRati grahaN karanaparasanaskaRati samavesh karanaparasanparasanaparasann
parasamaniparasargparasaparasadparasadi
parasanaparasiddhparasiyaparasiparasu
parasutparasedparasonparasotamparasor
parasauhaNparast karanaparast karanaparastri gamanparastrigaman
parastrigamiparasparparaspar vishvas vinimayparaspar sambandhitparaspar asanabanadhit
paraspar kaparaspar kaTanaparaspar tulana karanaparaspar nirbharataparaspar mile hue
paraspar virodhiparaspar vishvas vinimayparaspar vyavaharparaspar vyapiparaspar sanabanadhit karana
paraspar sanabaddh karanaparaspar sambandh honaparaspar sambandhitparaspar sahayog karanaparaspar sahayata v rakSha karane vali maNDali
parasparavirodhiparasparadhinataparasparopamaparasmaipadparasv
paraharanaparaharparahariparahitavadparahej
parahej karanaparahej karanaparahejagarparahejagariparaheja
paraheja karanaparahejaiparahelanaparapara utpatti mulak
para utpattimulakpara karaNpara bainagani prakashpara bainagani vikiraNpara bainagani vikiraNa
para manovijnyanpara manovaijnyanikpara vasuparaNachaparaNaTha
paraNatakparaNadaparanagparanagadparanagabhakShi (kShin)
paranagavparanajparanajanparanatparanat kal
paraIparakparakashparakaShThaparakaShTha karana
parakaShTha karanaparakaShTha par pahuNachanaparakaShTha par pahuNachanaparakaShThaaparakoTi
parakpuShpiparakramparakramaNparakrami (min)parakranat
parakShThaparagparag ka phal ki AkaRati par prabhavparag ke phal par prabhav sambandhiparag kesar
parag koshparag mapakparag sichanaparagaj jvarparagajajvar
paragaNparagaN karanaparagaN karanaparagatparagati
paraganaparagamanparangamukhparachikitsakarmachariparachikitsakarmi
parachikitsiyparachinparachparachhitparajay
parajayavadparajayavad ko manane valaparajayavadiparajikaparajit
parajit karanaparajit honaparajit karanaparajit karana/anat karanaparajit ghoShit karana
parajit honaparajeyparaNasaparatparatpar
paratpriyparatma (tman)paradanparadhiparadhikar
paradhikar haraNparadhinparadhinata:paradhinataparadhvanik
paradhvanik chitraNparadhvanik chitraNparadhvanik vidhi separanparana
paraniparannparannabhoji (jin)parapachaparapati
paraparparaparajnyparaphinparabainaganiparabainagani lainap
parabainagani varNakramparabaigani kiraNparabhaktiparabhavparabhikSh
parabhutparabhutiparabhautikparamarshparamarsh kakSh
paramarsh kakShparamarsh karanaparamarsh chikitsakparamarsh data (taR)paramarsh samiti
paramarshagrahitaparamarshadataparamarshadatriparamarshadatri pariShadparamarshan
paramarshamaNDalparamaRatparayaNparayattparaya
parayu (yus)pararpararadhpararabadhparari
pararupararukpararthpararthavadpararthavadi
pararthavadi (din)pararddhpararddhiparardhyparalabdh
paravparavatparavanparavarparavaratak
paravartparavart vyavaharparavartakparavartanparavartan pratibimban
paravartitparavartit karanaparavarti duradarshakparavarti (rtin)paravarti duradarshak
paravahparavaparaviddhparavaRattparavaRatti
paravedi (din)paravyadhparashayparasharparashari (rin)
parashrayparashrayaparashrayikparashrayiparashrayi (yin)
parashravy chitraNparashritparashrit jivparashrit jivparas
parasanparasamapiparasaraNparasaraNiparasi
parasuparasainyparasainy balparasainy sanasthaparasainy bal
parasainy sanasthaparaskanadi (din)parastparast karanaparast kar dena
parast karanaparast honaparasnatakparahparahat
parahatiparahamparahamparahaRatparahn
paripari kanappari kathapari karpari kuT
pari prashnakparinadagiparinadaparinalutparik
parikarparikaramaparikaranakurparikartanparikartika
parikarm (karman)parikarma (karman)parikarShaNparikalakparikalak sanachalak kShepyastr
parikalanparikalan karanaparikalan paTTikaparikalan karanaparikalan paTTika
parikalitparikalpaNaparikalpanparikalpanaparikalpit
parikalpit rup separikalpit rup separikanakShitparikirNparikirtan
parikirtitparikulparikenadrparikopparikram
parikram sahparikramaNparikramaN kalparikramaN ki gati baDhaanaparikramaN ki gati baDhaana
parikramaNaparikramaNahin ek saman gatividhiparikraman kalparikraman kalparikrama
parikrama karanaparikrama sthalparikrama karanaparikrama path sambanadhiparikrama path sambanadhi
parikrama sthalparikramiparikrayparikranatparikrami
parikriyapariklanatparikliShTparikledparikvaNan
parikShaNparikShatparikShamiparikShayparikShav
parikShaparikShamparikSharthiyon ko parikSha ke lii taiyar karanaparikSharthiyon ko parikSha ke lii taiyar karanaparikShalan
parikShitparikShiptparikShiNparikShiNataparikShetrik
parikShepparikhanparikhanaparikhaparikhat
parikhanparikhinnparikhedparikhyatparikhyati
pariganatavyparigaNakparigaNanparigaNan vidyaparigaNana
parigaNaniyparigaNitparigaNyparigatparigaman
parigarbhikparigarvitparigarhaNparigalitparigah
parigahanparigahanaparigitparigunaThanpariguNan
pariguNitpariguNi (Nin)pariguDhaparigaRaddhparigaRah
parigaRahitparigaRahyaparigrahparigrahaNparigrahaN karana
parigrahaNanaparigrahaNashilparigrahita (taR)parigramparigrah
parigrahiparigrahyparighparigh muDha garbhparighaTTan
parighatparighatanparighati (tin)parighaRaShTparighaRaShTik
parighoShparichakraparichanaparichapalparichay
parichay karDparichay paTrparichay paTrakparichay abhavparichay karana
parichay karavanaparichay karanaparichay karDparichay paTrparichay paTrak
parichay patrparichay sammalenparichayakartaparichayiparichar
paricharajaparicharaNparicharatparicharita (taR)parichari
paricharchaparicharjaparicharmaNyparicharyaparicharya karana
paricharyarahitparichayakparichayyparicharparichar gaDai
paricharakparicharaNparicharanaparicharikaparicharit
parichari (rin)paricharyparichalakparichalakataparichalan
parichalan kaparichalan kaparichalan sanabanadhiparichalitparichinatan
parichitparichit karanaparichit honaparichit aur sambandhiparichit karana
parichit karanaparichit rup separichit rup se.parichit vyaktiparichit hona
parichit hona[karana]parichitiparichitrparichitritparichey
parichoparichchhadparichchhannparichchhaparichchhitti
parichchhinnparichchhedparichchhedakparichchhedanparichchhedy
parichchhenakarparichyutparichyutiparichhatrparichhatrak
parichhanparichhahinparichhinnparijaTanparijan
parijanma (nman)parijaptparijayyparijalpitparija
parijatparijivanparijivitparijivi (vin)parijnyapti
parijnyaparijnyatparijnyata (taR)parijnyanparijnyey
parijva (jvan)pariThanapariDinpariNatpariNat karana
pariNat karanapariNatipariNaddhpariNamanpariNay
pariNay karanapariNay sutrpariNayanpariNahanpariNam
pariNam nikalanapariNam honapariNam achchha hai to bura sadhan bhi Thik haipariNam achchha hai to bura sadhan bhi Thik haipariNam daRaShTi
pariNam nikalanapariNam nikalanapariNam bilkul najadik honapariNam bhugatanapariNam shul
pariNam honapariNam/ant/sheShpariNamapariNamakpariNamadarshi (rshin)
pariNamanpariNamavadpariNamavadi (din)pariNamasvaruppariNamasvarup hona
pariNamasvarup honapariNamasvarup hone valapariNamasvarup hone valapariNami nitypariNamik
pariNamitrpariNamitvpariNamipariNami (min)pariNay
pariNayakpariNayak ratnpariNahpariNahavan (vat)pariNahi (hin)
pariNinasakpariNinasapariNit honapariNitpariNit hona
pariNit ratnpariNit honapariNitapariNeta (taR)pariNeya
parita:paritachchhparitaptparitaptiparitarkaN
paritarpaNparitapparitapi (pin)paritarikaparitikt
paritulanparituShTparituShTiparitaRaptparitaRapt karana
paritaRaptiparitolanparitoShparitoShakparitoShaN
paritoShavan (vat)paritoShi (vin)paritosparityaktparityakt shishu
parityakt adhikarparityakt davaparityakt balakparityakt vastu ka grahaNakartaparityakt shishu
parityaktaparityakta patni ke liye vaRatti ya jivikaparityakta vivahitaparityajanparityajy
parityagparityag karanaparityag kar denaparityag kar denaparityag karana
parityag karane valaparityaganaparityagi (gin)parityajanparityajy
paritrastparitraNparitratparitrata (taR)paritrayak
paritrasparidanashitparidattparidarparidarshak
paridarshanparidaShTparidahanparidaN karanaparidan
paridayparidayi (yin)paridahparidigdhparidin
paridaRaDhaparidaRashyparidaRaShTiparidevparidevan
paridevanaparidraShTa (ShTT)paridvipparidveShapurNparidh
paridhanparidharmparidharmyparidharShaNparidhan
paridhaniyparidhayparidhayakparidhayanparidharaN
paridhavanparidhiparidhikparidhisthparidhiy
paridhirparidhupitparidhumanparidhusarparidhey
paridhparidhvanasparidhvastparinagarparinay
parinagarparinamparinamipariniyojanparinirNay
parinirdharaNparinirvaNparinirvatiparinirvaRattparinirvaRatti
pariniShThapariniShThitpariniShpannparinaiShThikparinyas
paripanachparipanathparipanathakparipanathikparipanathi (nthin)
paripakvparipakv Dhanag separipakv Dhanag separipakv bana denaparipakv bana dena
paripakv honaparipakvataparipakvanparipaTrparipaN
paripaNanparipaNitparipaNit kal sanadhiparipaNit desh sanadhiparipaNit sanadhi
paripaNitarth sanadhiparipatanparipatiparipatrparipatrak
paripathparipath borDparipath prashikShaNparipath borDparipath viyojak
paripathapariparparipavanparipanaDima (man)paripanaDu
paripakparipakiniparipachanparipachitparipaTal
paripaTalitparipaTiparipaTiparipaThparipatr
paripar (ri)pariparshvparipalakparipalanparipalana
paripalaniyparipalayita (taR)paripalitparipalyparipinajar
paripichchhparipiShTakparipiDanparipiDaitparipiDDit kamukata
paripuShkaraparipuShTparipuShT karanaparipuShTiparipuRaN
paripujanpariputparipurakparipuraNiyparipuran
paripuritparipurNparipurN karanaparipurN shakti v uttejitparipurN hona
paripurNataparipurNata separipurNenduparipurtiparipaRachchhak
paripaRachchhanikaparipaRachchhaparipelparipelavparipoT (k)
paripoTanparipovarparipoShaNpariprakShyparipradesh
pariprashnpariprekShyparipreShaNparipreShitparipreShTa (ShTr)
pariplavpariplavitpariplutpariplutaparipluShT
pariploShpariphullparibanadhanparibarhparibarhaN
paribalparibadhaparibaRanahaNparibekhparibeThana
paribodhparibodhanparibodhanaparibhanagparibhakSh
paribhakShaNparibhakShaparibhartsanparibhavparibhavaniy
paribhavi (vin)paribhavparibhavanparibhavanaparibhavit
paribhavi (vin)paribhavukparibhaShakparibhaShaNparibhaSha
paribhaShakaraNparibhaShitparibhaShit karanaparibhaShit karanaparibhaShi (Shin)
paribhaShyparibhinnparibhuktparibhugnparibhu
paribhutparibhutiparibhuShaNparibhuShitparibhed
paribhedakparibhokta (ktaR)paribhogparibhranashparibhram
paribhramaNparibhramaN karanaparibhramaN karanaparibhraShTparibhrami
paribhrami vyaktiparibhrami (min)paribhrami vyaktiparibhrami/yoddhaparimanaDal
parimanaDal kuShThparimanaDalataparimanaDalitparimanatharparimanad
parimaNDalparimanyuparimarparimarddparimarsh
parimarShparimalparimalajparimalitparima
parimaNparimaN ghaTanaparimaN nirdharit karane yougyparimaN sarvekShakparimaN ghaTana
parimaN nirdharit karanaparimaN nirdharit karanaparimaN nirdharit karane yougyparimaN manaDalparimaN sanabanadhi.
parimaN sarvekShakparimaN.parimaNakparimaNavachak shabdparimaNavachak visheShaN
parimaNavachak visheShaN laganaparimaNavachak visheShaN laganaparimaNavachak shabdparimaNatmakparimaNatmak Dhanag se
parimaNatmak Dhanag separimaNit karanaparimaNi (Nin)parimata (taR)parimathi (thin)
parimanpariman ka sirapariman ka siraparimapparimarg
parimarganparimargi (gin)parimarjakparimarjanparimarjan karana
parimarjan karanaparimarjan charmparimarjitparimitparimit ya tanag karana
parimit/simit karanaparimitakathi (thin)parimitayu (s)parimitaharparimiti
parimilanparimiThparimuktparimaRajyparimaRaShT
parimaRaShTiparimeyparimey sanakhyaparimeyakaraNparimokSh
parimokShaNparimochakparimoShparimoShakparimoShaN
parimoShi (Shin)parimohanparimlanpariyanakpariyanat
pariyajnypariyattpariyaShTa (ShTaR)pariyapariyaN
pariyaNikpariyatpariyanapariyarpariyukti
pariyuddhakpariyon ki kahanipariyoj kar raha haipariyojanapariyojana karana
pariypariranabh, pariranabhaNpariranabhanaparirakShakparirakShaN
parirakShaN karanaparirakShaN karanaparirakShaparirakShitparirakShit chara
parirakShit karanaparirakShit charaparirakShit phalparirakShit phal ya surakShit sthanparirakShi
parirathyaparirabdhpariramitpariram8205bhpariraTi (Tin)
parirupparirupakparirekhaparirodhparirodhan
parilanaghanparilaghuparilabdhiparilikhanparilikhit
pariliDhapariluptparilupt sanajnyparilekhparilekhan
parilekhanaparilehi (hin)parilopparivanachanparivakra
parivachanparivatsarparivatsariyparivadanparivapan
parivarjanparivarjan karanaparivarjan karanaparivarjaniyparivarjit
parivarNiparivartparivartakparivartanparivartan karana
parivartan rupparivartan karake nayapan lanaparivartan karanaparivartan rupparivartan lana
parivartan vishleShaNparivartan shilparivartan simaparivartan honaparivartana
parivartanashilparivartanashil rup separivartanashil vastuparivartanashilataparivartaniy
parivartaniyataparivartikaparivartitparivartit karanaparivartit hona
parivartit karanaparivartit rup men honaparivartit rup men honaparivartit honaparivartitana
parivartiniparivartiparivarti (rtin)parivarti tarakparivarti rashi
parivarti sahayataparivartulparivartyataparivarddhanparivarddhit
parivardhanparivardhitparivarm (varman)parivarShparivarh
parivarhaNparivasathparivahparivahanparivahan karana
parivahan manatralayparivahan kanapaniparivahan kampaniparivahan karanaparivahan tanatr
parivahan manatralayparivahan margparivahan vibhagparivahan vyavasayiparivahan sachiv
parivahanavyayparivahaniyparivaparivaNaNparivad
parivadakparivadiniparivadi (din)parivanparivanana
parivapparivapitparivarparivar ka gupt bhedparivar ka gupt bhed
parivar ke jhagaDaon ki charcha bajar men karanaparivar ke jhagaDaon ki charcha bajar men karanaparivar ke sadasyparivar ke sadasyo ke bich me avaidh sambandho ka honaparivar niyojan
parivar premiparivar viraktparivar se sambandhitparivaraNparivarahin
parivaritparivariparivarShikparivasparivasan
parivahparivahakparivahi (hin)parivinadakparivinadat
parivikShO avadhipariviNN (nn)parivitarkparivittparivitti
parividdhparivividanpariviShTpariviShTiparivihar
parivikShaNparivikShaparivikSha adhikariparivikSha karanaparivikSha adhikari
parivikSha karanaparivikShatmakparivikShadhinparivijitparivit
parivaRatit honaparivaRattparivaRattiparivaRaddhparivaRaddhi
pariveta (taR)parivedparivedanparivedanaparivedaniya
parivediniparivedhparivedhanpariveshparivesha
pariveshavadpariveshipariveShpariveShakpariveShaN
pariveShTanpariveShTa (ShdaR)pariveShTitparivyaktparivyay
parivyayaniyparivyadhparivyapakparivyaptparivrajya
parivraj (k)parivrajakparivrajiparivraT (j)parishanaki (kin)
parishayanparishiShTparishiShT{joDDi huI vastu}parishitanparishitan abhiyanatriki
parishilanparishilan karanaparishilan karanaparishilitparishuddh
parishuddh alkohalparishuddh tapamanparishuddh mapparishuddhataparishuddhata/yatharthata
parishuddhiparishuddhi karanaparishuShkparishunyparisheSh
parishodhparishodhanparishodhan karanaparishodhan karanaparishoSh
parishkraRatparishramparishram karanaparishram karparishram karana
parishram ka dhanparishram rahit teJ gatiparishram rahit teJ raftarparishram separishram se karanevala
parishram se chalanaparishram se n kamaya huAparishramapurvakparishramayuktparishramashilata se
parishramashilata separishramiparishrami (min)parishrayparishranat
parishranatiparishritparishrutparishleShparishShamashilata si
parishShamashilata sipariShaktpariShattvpariShadpariShad ka
pariShad kapariShad dvara banaya gaya gharpariShadpariShad adhyakShpariShad adhyakSh
pariShad kakShpariShad karapariShad sadanpariShadypariShadval
pariShiktpariShivaNpariShekpariShechakpariShechan
pariShkanadpariShkarpariShkaraNpariShkaraN vidyalaypariShkaraN shala
pariShkaraNipariShkarpariShkar karanapariShkarakpariShkaRat
pariShkaRat karanapariShkaRat karanapariShkaRat chavalpariShkaRat bananapariShkaRat vyakti
pariShkaRat hona/sanavara janapariShkaRatipariShkriyapariShTavanpariShTom
pariShThalpariShyanadpariShyanadi (din)pariShvanagpariShvanajan
pariShvaktparisanakhyaparisanakhyanparisanaghparisanachar
parisanacharit honaparisanacharit honaparisanachariparisanachitparisanatan
parisanapattiparisanapadparisanavadparisanahatparisanahit
parisajjaparisajjitparisajjit karanaparisajjit karanaparisamanat
parisamapakparisamapanparisamaptparisamapt karanaparisamapti
parisamuhanparisampatiparisamyparisarparisaraN
parisarpparisarpaNparisarpaparisahayakparisanatvan
parisam (man)parisarparisarakparisari (rin)parisiddhika
parisimanparisimaparisimitparisimit karanaparisukShm
parisukShm rup separisunparisevanparisevitpariskanad
paristaraNparistanparistomparisthatiparisthan
paristhitiparisthiti vaijnyanikparisthiti utpann karanaparisthiti aur adhik bigaDati ja rahi haiparisthiti ka lakShaN
paristhiti ke anusarparisthiti bahut hi ganabhir haiparisthiti bilkul ulTi haiparisthiti vijnyanparisthiti vijnyan sanabanadhi
paristhiti vijnyan sanabanadhiparisthiti vijnyan{paudhon tatha praNiyon ka Apas men tatha parivesh se sambandh}paristhiti vijnyaniparisthiti vaijnyanikparisthiti sambandhit
paristhitiyaNparisthitiyaN pratikul honaparisthitiyon achanak ulajhati ja rahi haiparisthitiyon ke Adhar parparispanad
parispanadanparisparddhaparisparddhi (rddhin)parisphuTparisphuraN
parismapanparisyanadparisyanadi (din)parisravparisrav
parisravaNparisravi (vin)parisrutparisrut dadhiparisruta
parihaNasparihatpariharaNpariharaNiypariharana
parihasparihastparihaNparihaNi, parihaniparihar
pariharakpariharanaparihari (rin)pariharyparihas
parihas karanaparihas rahitparihas rahit Dhanag separihas karanaparihas yukt
parihas rahitparihas rahit Dhanag separihas rahit Dhanag separihasamayparihasashil
parihasashilataparihasapahnutiparihasyparihitparihiN
parihaRatiparihelanaparipari jaisipari katha
pari jaisa/patala aur sundarpari jaisiparikShakparikShak vimanachalakparikShaN
parikShaN karanaparikShaN avadhiparikShaN karanaparikShaN kalparikShaN ke lie
parikShaN chalan karanaparikShaN nalikaparikShaN praNaliparikShaN yogyparikShaN shalaka
parikShaNikparikShanaparikShaparikSha karanaparikSha niyanatrak
parikSha vastuAparikSha Adi men sthan/anakparikSha karanaparikSha ka star niyanatraNparikSha ka star niyanatraN
parikSha niyanatrakparikSha lenaparikSha l honaparikSha vastuAparikSha{sachchaI ki}
parikShatmakparikSharthparikSharthiparikSharthi (rthin)parikShit
parikShitavyparikShitiparikShitparikShNparikShN karana
parikShN karanaparikShyparikShyamaNparikhparikhana
parichhatparichhamparichhaparichhitparijad
pariNahparitparitappariti (ti)paritoSh
paridahparidhanparipsaparibanadparibhav
paribhavparimaNpariyo ki raniparirpariranabh
pariruparilokparivartanparivadparivar
parivahparishanparisheShpariShahpariShT
pariShTiparisayarpaparisarparihanparihar
parihasparuparuA)paruIparukh
parutparuShparuSh grahparuShataparuShatv
paruShaparusanaparuNagaparuSh, paruShakpare
pare kapare nikal janapare haTakar pichhe se hamala karanaparenadriy jnyanpareI
parekhanaparekhaparegparejpareD
pareD parpareD parpareD maidanparetpareta
parerparelapareliparevpareva
pareshpareshanipareshanpareshan karanapareshan hona
pareshan kar denapareshan kar denapareshan kar dene valapareshan kar dene valapareshan karadena
pareshan karanapareshan karana banad kar dopareshan karana banad kar dopareshan karana.pareshan karana[hona]
pareshan karane ka Dhanagpareshan karane valapareshan karanevalapareshan n karanapareshan ya gussa dilane vala
pareshan halat menpareshan honapareshaniyon se ghirapareshanipareshani men
pareshani karanapareshani paida karanapareshani baDhanapareshani menpareshani men Dal karana
pareshani men Dal denapareshani men Dalanapareshani men Dal karanapareshani men honapareshani hona
pareShakpareShaNpareShaNipareShitpareShTuka
paresparehparehaparaidhitparaina
paronparon ka bichhaunaparon se Dhakanaparokt doShparokSh
parokSh rup se Toh men rahanaparokSh karparokSh jnyanparokSh TippaNiparokSh darshan
parokSh nirvachanparokSh rup se kahanaparokSh rup se Toh men rahanaparokSh rup se Toh men rahanaparokSh vachan
parokSh shravaNparokSh sanaketparokShatvparojanparoDha
parotaparodvahparonaparopakarparopakarak
paropakaravadparopakaritaparopakariparopakari avadhanparopakari (rin)
paropakari avadhanparopakaRatparopajivi (vin)paropadeshparopasarpaN
paroraja (jas)paroranaparolparoShNiparos
paros kar denaparosanaparosaparosiparosaiya
parohanparohaparaunparaukaparauTha
parautaparautiparkaTparkaTiparkar
parkhanaparganapargarparchaparcha/namapatr
parchanaparchiparchi Dal kar chunav karanaparchi Dal kar chunav karanaparchun
parchhaparjparjanakparjaniparjany
parjanyaparNparN kuTiparN kurchparN kaRachchh
parN khanaDparN guchchhparN granathiparN chorakparN nar
parN bhojanparN maNiparN maRagparN lataparN valli
parN vadyparN viTikaparN shabdparN shayyaparN shavar
parN shalaparN sanapuTparN sanastarparN samuhparNak
parNakarparNagranathiparNapatiparNapitparNabhedini
parNabhojaniparNamachalparNamuk (ch)parNayparNaruh
parNalparNavalkparNashalagrparNasanadhiparNasi
parNanagparNanagiparNaTakparNadparNamgh ke saman
parNamgh ke samanparNashanparNasparNaharparNik
parNikaparNiniparNilparNi (Nini)parNir
parNoTajpartpartitipardpardan
pardanipardarshanpardaparda laganaparda Dalana
parda dur karparda prathaparda laganaparda laTakanaparda{b.}
parda{rukavaT}pardaphaash karanapardaphaas karanapardaphas karanaparde se DhaNakana
parde ki chhaDDparde ke pichhe kaparde ke pichhe se ganaparde se DhaNakanaparde se DhaNakk dena
pardhaparnaparpparpaTparpaT drum
parpaTanparpaTiparpariparparikparpariN
parpalparpikparpharikparbparbat
parbatiparmparm karanaparm karanaparyanak
paryanak padikaparyanatparyanatikaparyagniparyaTak
paryaTak khilaDaiparyaTak pashparyaTak khilaDaiparyaTak pashparyaTak shreNi
paryaTakiparyaTakiyparyaTakon ko AkarShit karane valaparyaTanparyaTan karana
paryaTan karyalayparyaTan adhikariparyaTan karanaparyaTan karyalayparyaTit
paryanukulanparyanukulan karanaparyanukulan karanaparyanukulit honaparyanuyog
paryanyparyayparyayaNparyavadatparyavarodh
paryavalokanparyavasanparyavasthaparyavasthanparyavekShak
paryavekShaNparyavekShaN karanaparyavekShaN burjparyavekShaNa karanaparyashru
paryasanparyastparyastapahnutiparyastiparyastika
paryakulparyakramaNparyagatparyachanatparyaN
paryaptparyapt rup separyapt paisa honaparyapt maTra menparyapt maTra men
paryapt matra menparyapt matra menparyapt rup separyapt rup menparyapt rup se
paryapt rup se vishvasaniyparyapt rup se.paryapt rup se/bahut baDDaparyapt sanakhya menparyapt samay hona
paryapt samarthan prapt karanaparyapt sthanparyapt honaparyapt/achchha khasaparyaptata
paryaptiparyaptikparyaplavparyaplutparyay
paryay koshparyay kramparyay vaRattiparyay shabdakoshparyay shayan
paryayakiparyayakoShparyayajnyparyayavachakparyayavachi
paryayavachi (chin)paryayasanagrahparyayasagarparyayikparyayi
paryayoktiparyalochanparyalochanaparyavaraNparyavaraN ke prati sachet vyakti
paryavaraN ki daRaShTi separyavaraN ki daRaShTi separyavaraN ke tor parparyavaraN ke daRaShTi separyavaraN ke prati sachet vyakti
paryavaraN rakShakparyavaraN vidparyavaraN sambandhiparyavaraN surakSha dalparyavaraNAd
paryavaraNiyparyavaraNiy paryaTanparyavaraNiy paryaTanparyavartanparyavartt
paryavalokan karanaparyavalokan karanaparyavasi kShetrparyavilparyas
paryasanparyaharparyukShaNparyukShaNiparyutthan
paryudayparyudastparyudasparyupasthanparyupasak
paryupasanparyupasita (taR), paryupasi (sin)paryuptparyuptiparyuShaN
paryuShitparyusukparyuhaNparyeShaNaparyoShTi
parron ka turra laganaparvparv (rvan)parv kalparv bhag
parv bhedparv mulparv mulaparv yoniparv valli
parv sanadhiparvakparvakarparvagami (min)parvaN
parvaNikaparvaNiparvatparvat kakparvat kila
parvat choTiparvat jalparvat taRaNparvat durgparvat nanadini
parvat patiparvat par tirachhe chaDhanaparvat pradeshparvat malaparvat mocha
parvat rajparvat rogparvat sambandhiparvat skandhparvat skhalan
parvatakparvatakhanaDparvatajparvatajaparvatapurN
parvatamalaparvatavasiniparvatavasi (sin)parvatashreNiparvatasth
parvatatmajparvatatmajaparvatadharaparvatariparvatarohaN
parvatarohaN karanaparvatarohaN karanaparvatarohaN men KhhaDi chaRhaI ka pattharparvatarohan ka galat upayog karanaparvatarohi
parvatashayparvatashrayparvatashrayi (yin)parvatasanparvatastr
parvatiyaparvatiparvatiyparvatiy kShetr kaparvatiy bhag
parvatiy bhubhagparvatiy/pahaDDiparvateshvarparvatodbhavparvatodbhut
parvatormiparvadhiparvapuShpiparvamalaparvar
parvarishparvariNparvaruT (hr)parvaparvanagi
parvanaparvabhasiparvavadhiparvasphoTparvah
parviNiparvitparveshparshparshaniy
parshiya kaparshuparshu paNiparshu sthanparshuka
parshuramparshvadhparShadparShadvalpars
parsan Tu parsanparsapeksparsarparhejparhejagar
palpal bharpal kSharpal priypal bhar
pal bhar ke liyepal bhar menpal bharatapalaNag ka pharempalaNagari
palanakaTpalanakarpalanakaShpalanakaShapalanakaShi
palanakapalanagpalanag kaspalanag ka payapalanag ka paya
palanag ka sirahane ki takhtapalanag toDapalanag danatpalanagaDaipalanagaposh
palanagiyapalanajipalanaDipalIpalak
palak jhapakate hi sonapalak jhapakanapalak jhapakate hipalak jhapakate hi sonapalak jhapakana
palak dariyapalak dariyavpalak piTapalakanevajpalakarN
palakapalakiyapalakyapalakShpalakhan
palaganaDpalaT kar AnapalaT kar javab denapalaT kar mukabala karane ko badhypalaT kar hamala karana
palaT kar hamala karanapalaT janapalaT denapalaTakarpalaTakar javab dena
palaTanpalaTan ya reJimeNT sambandhipalaTanapalaTaniyapalaTane yogy
palaTavaNpalaTapalaTa huApalaTa huApalaTana
palaTavpalaTavanapalaTipalaTepalaDaa
palaDaa bhari karanapalathapalathipaladpalana
palana/hinaDola/jhula/2.TuTi haDDi ka kholpalananapalane ya hinaDole men liTana/palan poShaN karana/hinaDole men jhulanapalabhakShi (kShin)palabha
palarapalalpalal jvarpalal priypalalashay
palavpalavalpalavapalavanpalavana
palavarpalavaripalavalpalavaiyapalastar
palastar karanapalastar laganapalastar karanapalastar kampalastar lagana
palastarakaripalahanapalahapalapalaNag
palanagpalanaDupalagnipalaNpalatak
palad, paladanpalanpalananapalanapalani
palanipalannpalappalayakpalayan
palayan karanapalayan chakrpalayanakartapalayanavadpalayanavadi
palayanavadi (din)palayamanpalayitpalayi (yin)palal
palal dohadpalalapalali, palalipalavpalash
palashakpalashaganadhajapalashachchhadanpalashatarujpalashan
palashaparNipalashanatapalashakhypalashikapalashi
palashi (shin)palashiypalaspalas papaDaapalasana
palinajipalikpalikapaliknipaligh
paliTabyuropalitpalit karanapalit karanapalitanakaraN
paliti (tin)palithailinpalithinpalippalipk
paliprapalinpaliprapinpaliyapaliyesTarpalivinayal kloraiD
palishpalish karanapalish karanapalish ke karaN chamakata huApalish ke karaN chamakata huA
palish n kiya huApalishagarpalisTairinpaliharpali
paliTeTraphaloro aithilinpalitpalitapalita nikalanapaliti
palite ka galanapalidpaliha (han)paluApaluTana
paluvaNpaluhanapaluhanapaluchanapaleT
paleTanpaleTanapaleDanapalethanpalenar
palenapalevpalehpalainahaDaapaloTana
palothanpalovanapalosanapalaupalauTha
palTanpalTapalthipalyanakpalyayan
pallpallaDapallavpallav grahitapallav dru
pallavakpallavagrahipallavagrahi (hin)pallavanapallavad
pallavadharpallavastrpallavikpallavitpallavit hoti huI
pallavit honapallavi (vin)pallapalla chhuTanapalla jhaDana
palla pasaranapallipallikapallivahpalli
palli pariShadpalli purohitpalli viShayakpallivasipallu
pallepalledarpalledar/UNachapalledaripallau
palvalavaspalspalsarpalhavanapav
pavaNari (ri)pavanagpavIpavanpavan astr
pavan Arekhpavan kumarpavan gati mapipavan chakkipavan chakki sanayanatr
pavan chakrpavan tanaypavan diksuchakpavan digdarshak Arekhpavan nand
pavan nandanpavan parikShapavan putrpavan putpavan prachar
pavan bhaTThipavan mapakrampavan vaNpavan vahanpavan vyadhi
pavan shaktipavan sanaghatpavan sutpavan suranagpavanachakki
pavanajpavanarahitpavanarahitatapavanapavananatar
pavanatmajpavanabhimukhpavanashpavanashanpavanashanash
pavanashi (shin)pavanastrpavanipavaneShTpavanotpadan
pavanobujpavamanpavarpavariyapavari
pavargpavaNaDaapavaNarpavaNaranapavaNari
pavaIpavakapavaDapavaDaapavana
pavarpavipavi dharpaviTrpaviTr karana
paviTr haudipaviTr AtmapaviTr karanapaviTr ghoShit karanapaviTr ghoShit karana
paviTr baRahaspativarpaviTr haudipavitpavitaIpavittar
pavitrpavitr pyalapavitr baibalpavitr aparadhipavitr Atma
pavitr karanapavitr ghoShit karanapavitr jal ka patthar ka patrpavitr jal ka patrpavitr tridev
pavitr dharmagranathpavitr dhanypavitr paNipavitr pyalapavitr banaya
pavitr baibalpavitr mana gaya nagarpavitr vicharon ka Adan pradanpavitr samajh kar surakShit rakha huApavitr stri
pavitr sthanpavitrakpavitratapavitratapurvakpavitravati
pavitrapavitratma (tman)pavitraropaNpavitrarohaNpavitrash
pavitritpavitripavitrikaraNpavidpavinav
pavirpaveranapaverapavypasham
pashaminapashavypashupashu ahatapashu prashikShaN
pashu shavpashu anag mitipashu anuraktipashu avarodh gaRahpashu ahata
pashu Avaspashu Asaktipashu kapashu ka peTpashu ki tarah se
pashu ki choripashu ki Thos charbipashu ki pichhali TaNagon v puTThe ka manaspashu ke anag ka bhagpashu ke sath sanabhog karana
pashu kriyapashu gayatripashu charyapashu chikitsakpashu chikitsak ke rup men kam karana
pashu chikitsapashu chikitsa karanapashu chikitsa sanabanadhipashu chitraNpashu chor
pashu choripashu jivan vijnyanpashu devatapashu daivikaraNpashu dhan
pashu dharmpashu nathpashu pakShi shikarpashu pakShi shikarpashu pati
pashu palakpashu pallavpashu palanpashu palan kenadrpashu pash
pashu prashikShaNpashu phaarmpashu phaarm chalanapashu phaarm ka prabanadhakpashu phaarm ka prabanadhak
pashu phaarm ka malikpashu phaarm chalanapashu phaarm men kam karane valapashu phaarm men kam karane valapashu pharm
pashu bahul kSheTrpashu bahul kSheTrpashu bhavpashu bhrampashu manovijnyan
pashu yajnypashu yagpashu rakShaNpashu ratipashu raj
pashu v paudhon ka prakaRatik vaspashu vyavachchhedanpashu sharaNasthalpashu shalyachikitsa vijnyanpashu shav
pashu haritakipashu/maveshipashuon ka charapashuon ka chiraphaD[anusandhan men]pashuon ka jhuND
pashuon ki ANat{bhojan men prayog karana}pashuon ke muNah par khana bhar kar rakhane vala thailapashuon ko charane ki apekSha annotpadan hetu prayuktpashuon ko charane ki apekSha annotpadan hetu prayuktpashukarm (karman)
pashukapashugamanpashucharpashucharapashuchari
pashuchitriypashuchorpashujanypashujany rogpashujivi (vin)
pashutapashutvpashudapashudevavadpashudevavadi
pashudhanpashunirodhikapashuppashupatastrpashuparajivi
pashupalpashupalakpashupalak kisanpashupalanpashupalanavijnyan
pashupalanavijnyan sanabanadhipashupalanavijnyanipashupashakpashuprayogpashuprayog sanabanadhi
pashubhitipashuratipashurupipashulanabpashulom
pashuvatpashuvatpashuvadhpashuvahak gaDaipashuvahak gaDai
pashushalapashushastrpashushastripashushastriypashopesh men Dalana
pashchpashch daRaShTipashch gamanpashch gami (min)pashch jnyan
pashch darshanpashch darshi (shini)pashch diptipashch daRaShTipashch pariNam
pashch prabhavpashch lekhpashchagamipashchatampashchatap
pashchatapi (pin)pashchadarshikpashchadarshi darpaNpashchadaRaShTipashchaprabhav
pashchabhagpashchalekhpashchagrpashchagr gatividhipashchagr gatividhi
pashchatavartipashchatappashchatap karanapashchatap karanapashchatap dukh
pashchatapipashchatpashchat karm (rman)pashchattappashchattap ka
pashchattap kapashchattapapurNpashchattapapurvakpashchattapamaypashchattaparahit
pashchattapipashchattapi (pinpashchadavalokanpashchadbhagpashchadvarti (rtin)
pashchanutappashcharujpashchimpashchim ki orpashchim aphariki
pashchim amariki purvavekShakpashchim amarikiApashchim uttar pashchimpashchim ki orpashchim ki or.
pashchim ghaTpashchim dakShiN pashchimpashchim plavpashchim men sthitpashchim yam kaRaty
pashchim vahinipashchim sagarpashchim sepashchimavasipashchima
pashchimanachalpashchimabhimukhpashchimarddhpashchimipashchimi apharika
pashchimi aphariki bhaSha samuhpashchimi amerikapashchimi Aphrika ka ek devatpashchimi eshiya Arthik aur samajik Ayogpashchimi eshiya Arthik aur samajik Ayog
pashchimi osTreliyapashchimi golardhpashchimi golardhapashchimi ghaTpashchimi chaiDiy bhaSha samuh
pashchimi jarmanipashchimi taTpashchimi pakistanpashchimi pradesh kapashchimi banagal
pashchimi barlinpashchimi barlinavasipashchimi bhagpashchimi maleshiyapashchimi miDalainaD audyogik kSheTr
pashchimi rom samrajypashchimi roman kaithelik giraja gharon men ek svar men gaya jane vala pavitr gitpashchimi sanayukt raShTrpashchimi saharapashchimi samrajy
pashchimi saiksan bolipashchimi havapashchimi hava kapashchimi hinadipashchimikaraN
pashchimikaraN karanapashchimottarpashchimottarapashchimottariypasht
pashtapashtipashtupashtopashm
pashminapashyanatipashyatoharpashvavadanpashvachar
pashvachari (rin)paShpaShapaShaN (n)paSharana
paShypaShShanpaspas gaibatpas maNada
pasanag (a)pasanati (a)pasanadpasanad Anapasanad karana
pasanad Anapasanad karata huApasanad karanapasanad karana , achchha lagana , bhatpasanad karane lagana
pasanad kapasanad n karanapasanad n karanapasanad nahin karuNagapasanad hona
pasanadagipasanadanapasanadapasanadidapasanadesh
pasIpasakaraNpasaghpasatalpasani
pasandpasand Anapasand karanapasand nahin rakhanapasand Ana
pasand karanapasand karane laganapasand ki chijpasand ki chijpasand n Ana
pasand nahinpasand nahin karuNagapasand nahin karuNagapasand nahin rakhanapasand hai
pasapapasampasaminapasarpasar kaTali
pasar janapasaranpasaranapasarahaTTapasaraha
pasara huApasaranapasaripasarauhaNpasali
pasali ka manaspasali ka manaspasali ki haDDipasali chaDhana/joDDanapasavapesh
pasavapasavaDaapasahipasapasai
pasaIpasaupasanapasarpasarana
pasarapasaripasavpasavanpasinajar
pasitpasijanapasinapasina Anapasina Ana
pasina chhoDanapasina nikalanapasina pasina honapasina bahanapasina bahane vala
pasina lane valapasina shoShak paTTipasine ki badabupasine ko sukhane keliye baNadha gaya kapaDDapasine men lathapath
pasine se tarpasinedarpasupasuri, pasulipasu
pasujpasujanapasutapasuspaseu (U)
paseripasevpasevanpasevanapaso
pasopeshpasnad karanapasnad honapasnad karanapast
past kadpast himmatpastanapastavapasti
pastopastypassarpassi babulpah
pahaNpahaNasulpahachanavanapahachanpahachan lena
pahachan shaktipahachan katarpahachan karane valapahachan karanapahachan chitr
pahachan patrpahachan lenapahachan shaktipahachan hone ke badpahachan hone ke bad
pahachananapahachanane men gaDabaDa kar denapahachanane yogypahachanane se inkar kar denapahachanane se inkar kar dena
pahachana janapahachana janapahachananapahachane jane ki had takpahachane jane ki had tak
pahachannapahaTanapahaTapahaDaiyapahan
pahan kar dekhanapahan kar dekhanapahanakar dekhanapahanate rahanapahanate rahana
pahananapahanana/grahaN karanapahanane yogypahanane valapahanane vala vyakti
pahanane vala vyaktipahanavanapahanapahana huApahana huA
pahana huA honapahanaIpahananapahanavpahanava
pahane huepahane huepahapaTpahapaTabajpahapaTahaya
pahaminipaharpaharanapaharapahara dena
pahara dene ka khambhapaharaitpaharanapaharavanipaharava
paharipaharuApaharupahare parpahare ke sath jana/pahara karana/rakSha karana
pahare parpaharedarpaharedaripaharedari karanapaharedari karana
paharevalapahalpahalakadamipahaladarpahalani
pahalavanpahalavanipahalavipahalapahala giar
pahala akShar{nam ya shabd ka}pahala giarpahala giyarpahala darjapahala vishvayuddh
pahala{do men se}pahalampahali darshak dirghapahali aprail ko banaya gaya murkhpahali chal
pahali darshak dirghapahali najar menpahali batpahali bat topahali bat yah ki
pahali barpahali bar aparadh karanevalapahali bar Ayat karanapahali bar Ayat karanapahali bar istemal karana
pahali bar prayas karanapahali bar prayas karanapahali bar ranagamanach par Anapahali bar ranagamanach par Anapahali manajil
pahali ratpahali sanatanpahalupahalu/pahaluo{vala}pahaludar
pahalepahale achchhi halat men honapahale apana pichhe parayepahale apane pichhe parayepahale Ana
pahale isase achchhi halat men honapahale karanapahale kapahale jaisepahale se
pahale se garam karanapahale se man lenapahale se hipahale se honapahale hi rok dena
pahale kahi ya likhi gI bat ko sahi sahi doharanapahale [ka]pahale achchhi halat men honapahale apana pichhe parayepahale apane pichhe paraye
pahale apane bad men parayepahale Anapahale Aye so pahale payepahale isase achchhi halat men honapahale karana
pahale kapahale ka yad karanapahale ka honapahale ki tarahpahale ki tarah
pahale kepahale ke saman bheja huA naya malpahale ke saman bheja huA naya malpahale khelanapahale jaldi
pahale jaisapahale jaisa kar denapahale jaisepahale darjapahale darje ka
pahale diya huApahale n ghaTit ke ghaTane ka Abhaspahale pahalepahale pahuNachanapahale mar jana
pahale murgi ya anaDa vali samasyapahale murgi ya anaDa vali sthitipahale mainpahale surakShapahale se
pahale se chhoTa aur kam chauDaapahale se niyojitpahale se vicharitpahale se hipahale se hi savadhani baratana achchha hota hai
pahale se pahachan janapahale se anuman ho janapahale se kharab paristhitipahale se kharab paristhitipahale se garam karana
pahale se chhoTa aur kam chauDaapahale se taiyarpahale se taiyar karanapahale se taiyar karanapahale se n socha huA
pahale se n socha huApahale se niyojitpahale se nivaraN karanapahale se nishchit huApahale se pravaRatt ya pravaN karana
pahale se bata denapahale se batanapahale se badatarpahale se behatarpahale se man kar chalana
pahale se man kar chalanapahale se man lenapahale se vicharitpahale se hipahale se hi nivaraN
pahale se hi ArakShitpahale se hi kah denapahale se hi kah denapahale se hi nivaraNpahale se hi pravaRatt hona
pahale se hi pravaRatt honapahale se hi savadhani baratana achchha hota haipahale se honapahale sthan par honapahale hi
pahale hi inkarapahale hi inkarapahale hi khabar denapahale hi khabar denapahale hi nakar dena
pahale hi nakar denapahale hi nakaranapahale hi prayas menpahale hi bigaDa denapahale hi rok dena
pahale{bita huA}pahalejpahalauThapahastahausalapahaDa
pahaDa ki taraIpahaDa ki taraIpahaDa TalanapahaDaapahaDaiya
pahaDaipahaDai pipalpahaDai badampahaDai saikilpahaDai ki choTi
pahaDai DhalpahaDai parshvpahaDai pipal ki lakaDaipahaDai badampahaDai muShak
pahaDai saikilpahaDapahaDi ki DhalpahaDi pipalpahaDon ke bich ka samudri bhag
pahanpaharpaharanapahara dene ka khambhapahari
paharupahasarapahaDD se girata huA barph ka DherpahaDDa/parvat/giripahaDDi ki choTi
pahaDDi TilapahaDDi parpahaDDi rastapahaDDi DDalpahaDDi/parvatiy
pahaDDon ke pairon men ikaTThe hue kanakaDD, patthar, miTaTi aur reT AdipahipahiApahie ki tilipahiedar skeTinag karana
pahiedar skeTinag karanapahiedar skeTinagapahichanpahichananapahiti
pahinanapahinapahinanapahinavapahip
pahiyapahiya aur dhuripahiyaNpahiye ka jutapahiye ka daNata
pahiye ki navpahiye ki lakirpahiye ke nikaT ka ghoDaapahiye ke samanpahiye se bani lakir
pahiye se bani lakirpahiyedarpahiyedar paTTipahiyedar kursipahiyedar paTTi
pahiyedar mejapahiyedar vahanpahiyedar skeTpahiyedar skeTinag ka maidanpahiyon par bana manach
pahiyon par bana manachpahiyon par luDhaka kar le janapahiyon par luDhakaApahiyon par luDhakanapahiyon par le jana
pahiyon par savarpahiranapahiranapahiravanapahiravani
pahilpahilapahili piDhipahilepahilauTha
pahitpahupahuNpahuNachpahuNach ke bahar
pahuNach janapahuNach ke baharpahuNach ke bahar ki chijapahuNach ke andarpahuNach ke bahar
pahuNach ke bahar ki chijapahuNach janapahuNach menpahuNach yogypahuNach/nikaTata
pahuNachanapahuNachane yogypahuNachapahuNacha dena{patradi}pahuNachana
pahuNachane valapahuNachanevala nalpahuNachanevala nalpahuNachipahuNachna
pahunachpahunachakarpahunachanapahunachanapahunachana
pahunachaya janapahunachaya janapahuDanapahutanapahunI
pahunapahunaIpahunipahunnipahup
pahumi (mi)pahuranapahuripahulapahuvi
pahunachanapaheTanapaheripahelapaheli
pahelinumapahele ko rakhana naye ko nikalanapahNuchanapahNuchanaInapahNuchana
pahNuchnapahlavpahlavipahlikapahli panakti
paviNpapa anadajpa pyadapaN
paNipaNitapaNupaNuripaNon
paNak (a)paNakh (Daa)paNakhaDaipaNakhipaNakhuri
paNagpaNagalpaNagapaNaga namakpaNaga non
paNagurpaNaguranapaNagurapaNagulpaNach
paNach salpaNach sauvaNpaNach kapaNach ka noTpaNach guna
paNach paunaD ka noTpaNach paunaD ka noTpaNach rekhaon ki sanagit saraNipaNach salpaNach sauvaN
paNach sauvin varShagaNaThpaNach sauvin varShagaNaThpaNach sauvin varShagaNaTh ka samarohpaNach sauvin varShagaNaTh ka samarohpaNachak
paNachapanachpaNacharpaNachava dashakpaNachavaNpaNachavaN bhag
paNachavaN bhagpaNachavenpaNachaven sthan parpaNachapaNache se samatal karana
paNachekpaNachaipaNachon UNagaliyaN ghi men rakhanapaNachhanapaNaj
paNajanapaNajarpaNajhpaNaDakpaNaDara
paNaDapaNaDuApaNaDukpaNaDepaNat
paNataranapaNatariyapaNapaNipaNaypaNayacha
paNayajeharipaNayatapaNavpaNav ukhaDane laganapaNav ukhaDane lagana
paNav ka anaguThapaNav ki anaguli ka sirapaNav ki anaguli ke bal chalpaNav chakkipaNav chappi
paNav jamanapaNav phailakarpaNav rakhane ki jagahpaNav rakhane ki chaukipaNav rakhane ki jagah
paNavaDaapaNavaDaipaNavaphirapaNavarpaNavari
paNaspaNasanapaNasayuktpaNasapaNasa palaT dena
paNasipaNasupaNasuripaNahipanakt
panakteypanaktypanagurpanagulypanach pens ka sikka
panach pens ka sikkapanach bajakar tis minaTpanach bajakar tis minaTpanach bhautikpanachakapal
panachajanipanachajanypanachadashypanachayajnyikpanacharatr
panachavarShikpanachashabdikpanachapanacharthikpanachal
panachal madhyamapanachalakpanachalikapanachalipanacho
panajipanaTabarpanaDarpanaDar puShpikapanaDav
panaDav nagarpanaDavabhilpanaDavayanpanaDavikpanaDaviy
panaDaveypanaDitypanaDityapurNpanaDispanaDu
panaDu charmpanaDu kanaTakpanaDu kanabalpanaDu karm (rman)panaDu kShma